1Kings (15/22)  

1. <Abijam robil zlé>Osemnásteho roku kráľa Jeroboáma, syna Nebátovho, kraľoval Abijam nad Júdom.
2. Kraľoval tri roky v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Maacha, dcéra Abisalomova.
3. A chodil vo všetkých hriechoch svojho otca, ktoré robil pred ním, a jeho srdce nebolo celé s JeHoVaHom, jeho Bohom, jako srdce Dávida, jeho otca.
4. Lež pre Dávida mu dal JeHoVaH, jeho Bôh, sviecu v Jeruzaleme postaviac jeho syna po ňom a spôsobiac to, aby stál Jeruzalem,
5. pretože Dávid činil to, čo je spravedlivé v očiach JeHoVaHových, a neuchýlil sa od ničoho z toho, čo mu prikázal, po všetky dni svojho života, krome vo veci Uriáša Hetejského.
6. A bola vojna medzi Rechabeámom a medzi Jeroboámom po všetky dni jeho života.
7. A ostatné deje Abijamove a všetko, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Júdových? A bola vojna medzi Abijamom a medzi Jeroboámom.
8. A tak ľahol Abijam a ležal so svojimi otcami, a pochovali ho v meste Dávidovom, a kraľoval Aza, jeho syn, miesto neho.
9. <Aza, robil dobré>A v dvadsiatom roku Jeroboáma, izraelského kráľa, kraľoval Aza nad Júdom.
10. Kraľoval štyridsaťjeden rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Maacha, dcéra Abisalomova.
11. A Aza robil to, čo je spravedlivé v očiach JeHoVaHových, ako Dávid, jeho otec.
12. A odpratal zasvätených smilstvu zo zeme a odstránil všetky ukydané modly, ktorých boli narobili jeho otcovia.
13. Áno, i Maachu, svoju matku, odstránil, aby nebola kráľovnou, pretože bola spravila ohavu pre háj. Ale Aza vyťal jej ohavnú modlu a spálil ju pri potoku Kidrone.
14. No, predsa len neustúpily výšiny, iba toľko, že srdce Azovo bolo celé s JeHoVaHom, po všetky jeho dni.
15. A vniesol posvätné veci svojho otca i svoje vlastné posvätné veci do domu JeHoVaHovho, striebro, zlato a nádoby.
16. <Vojna s Bášom. Zmrhané poklady. Smrť Azova>A bola vojna medzi Azom a medzi Bášom, izraelským kráľom, po všetky ich dni.
17. A Báša, izraelský kráľ, odišiel hore proti Júdovi a staväl Rámu, aby nedal nikomu ani vyjsť ani vojsť k Azovi, judskému kráľovi.
18. Vtedy vzal Aza všetko striebro a zlato, ktoré bolo ešte pozostalo v pokladoch domu JeHoVaHovho, i poklady domu kráľovho, a dal ich do ruky svojich služobníkov, a tak ich poslal kráľ Aza k Ben-hadadovi, synovi Tabrimmonovmu, synovi Chezjonovmu, sýrskemu kráľovi, ktorý býval v Damašku, a odkázal mu:
19. Je smluva medzi mnou a medzi tebou, medzi mojím otcom a medzi tvojím otcom. Hľa, posielam ti dar, striebro a zlato. Idi, zruš svoju smluvu s Bášom, izraelským kráľom, aby odišiel hore odo mňa.
20. A Ben-hadad poslúchol kráľa Azu a poslal veliteľov svojich vojsk proti mestám Izraelovým a zbil Ijjon, Dán a Ábel-bétmaachu i celý Genezaret s celou zemou Naftaliho.
21. A stalo sa, keď to počul Báša, že prestal staväť Rámu a býval v Tirci.
22. A kráľ Aza dal vyhlásiť celému Júdovi, nikto nebol vyňatý, a pobrali kamene mesta Rámy i jeho drevo, z ktorého staväl Báša, a kráľ Aza vystavil z toho Gebu Benjaminovu a Micpu.
23. A všetky ostatné deje Azove a všetka jeho udatnosť a všetko, čo robil, i mestá, ktoré staväl, či nie je to všetko napísané v knihe letopisov kráľov Júdových? Len že za času svojej staroby bol nemocný na svoje nohy.
24. A tak ľahol Aza a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný s nimi v meste Dávida, svojho otca. A kraľoval Jozafat, jeho syn, miesto neho.
25. <Nádab a Báša, robia zlé. Báša vyplieni dom Jeroboámov>A Nádab, syn Jeroboámov, kraľoval nad Izraelom v druhom roku Azu, judského kráľa, a kraľoval nad Izraelom dva roky.
26. A robil to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových, a chodil po ceste svojho otca a jeho hriechu, ktorým spôsobil to, aby hrešil Izrael.
27. A spiknul sa proti nemu Báša, syn Achiášov, z domu Izachárovho. A Báša ho porazil v Gibbetone, ktorý patril Filištínom. Nádab totiž a celý Izrael obliehali Gibbeton;
28. a tak ho zabil Báša v treťom roku Azu, judského kráľa, a kraľoval miesto neho.
29. A stalo sa, keď začal kraľovať, že pobil celý dom Jeroboámov; nezanechal Jeroboámovi niktorej duše, dokiaľ ho len nevyhladil podľa slova JeHoVaHovho, ktoré hovoril skrze svojho služobníka, Achiáša Silonského,
30. pre hriechy Jeroboámove, ktorými hrešil a ktorými spôsobil to, aby hrešil Izrael, vo svojom popudzovaní, ktorým popudzoval JeHoVaHa, Boha Izraelovho.
31. A ostatné dej Nádabove a všetko to, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových?
32. A bola vojna medzi Azom a medzi Bášom, izraelským kráľom, po všetky ich dni.
33. V treťom roku Azu, judského kráľa, kraľoval Báša, syn Achiášov, nad celým Izraelom v Tirci dvadsaťštyri rokov.
34. A robil to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových, a chodil po ceste Jeroboámovej a v jeho hriechu, ktorým spôsobil to, aby hrešil Izrael.

  1Kings (15/22)