1Kings (14/22)  

1. <Prestrojená žena Jeroboámova. Achiáš ohlasuje jeho domu pomstu Božiu>Toho času onemocnel Abiáš, syn Jeroboámov.
2. Vtedy povedal Jeroboám svojej žene: Vstaň, prosím, prestroj sa tak, aby nepoznali, že si žena Jeroboámova, a zajdeš do Síla; hľa tam je prorok Achiáš, ktorý hovoril o mne, že budem kráľom nad týmto ľudom.
3. Vezmeš do svojej ruky desať chlebov a koláčov a nádobu medu a pojdeš k nemu, ten ti oznámi, čo bude s chlapcom.
4. A žena Jeroboámova urobila tak, vstala a išla do Síla a prišla do domu Achiášovho. A Achiáš nemohol vidieť, lebo jeho oči už boly zastály, zatemnily sa od jeho staroby.
5. Ale JeHoVaH riekol Achiášovi: Hľa, žena Jeroboámova ide, aby sa ťa niečo opýtala o svojom synovi, lebo je nemocný. Takto a takto jej budeš hovoriť. A keď vojde, bude sa pretvarovať za inú.
6. A stalo sa, keď počul Achiáš šuchot jej nôh, keď vchádzala do dverí, povedal: Vojdi, ženo Jeroboámova! Prečože sa pretvaruješ za inú, keď hľa, som ja poslaný k tebe s tvrdou zvesťou!
7. Idi, povedz Jeroboámovi: Takto hovorí JeHoVaH, Bôh Izraelov: Preto, že som ťa vyvýšil z prostredku ľudu a dal som ťa za vodcu nad svojím ľudom Izraelom
8. a odtrhnul som kráľovstvo od domu Dávidovho a dal som ho tebe, a že si nebol ako môj služobník Dávid, ktorý ostríhal moje prikázania a ktorý ma nasledoval celým svojím srdcom činiac iba to, čo je spravedlivé v mojich očiach,
9. ale si páchal horšie od všetkých, ktorí boli pred tebou, lebo si odišiel a spravil si si iných bohov a uliate modly, aby si ma popudzoval k hnevu a mňa si zavrhol za svoj chrbát,
10. preto hľa, uvediem zlé na dom Jeroboámov a vytnem Jeroboámovi močiaceho na stenu, zavretého i opusteného v Izraelovi a odpracem po dome Jeroboámovom tak, ako odpratúvajú ľudský hnoj, až nezostane ničoho z neho.
11. Toho, kto zomrie Jeroboámovi v meste, budú žrať psi, a toho, kto zomrie na poli, budú žrať nebeskí vtáci, lebo JeHoVaH hovoril.
12. A ty tedy vstaň, idi do svojho domu; keď vkročia tvoje nohy do mesta, zomrie dieťa.
13. A budú smútiť za ním, celý Izrael, a pochovajú ho, lebo tento sám jediný vojde Jeroboámovi do hrobu, pretože sa našla pri ňom dobrá vec čo do JeHoVaHa, Boha Izraelovho, v dome Jeroboámovom.
14. JeHoVaH si vzbudí kráľa nad Izraelom, ktorý vytne dom Jeroboámov toho dňa. Ale čože - už teraz vzbudil.
15. A JeHoVaH bude biť Izraela, že sa bude klátiť, ako sa kláti trstina vo vode, a vykorení Izraela a odprace s tejto dobrej zeme, ktorú dal ich otcom, a rozptýli ich za riekou, pretože si spravili svoje háje popudzujúc JeHoVaHa.
16. A vydá Izraela pre hriechy Jeroboámove, ktorý hrešil a ktorý spôsobil to, aby hrešil aj Izrael.
17. Vtedy vstala žena Jeroboámova a išla a prišla do Tirce. A práve keď došla na prah domu, zomrel chlapec.
18. A pochovali ho a smútil za ním celý Izrael, podľa slova JeHoVaHovho, ktoré hovoril skrze svojho služobníka, proroka Achiáša.
19. <Smrť Jeroboámova>A ostatné deje Jeroboámove, jako bojoval a jako kraľoval, hľa, tie sú napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových.
20. A dní, ktoré kraľoval Jeroboám, bolo dvadsaťdva rokov. A ľahol a ležal so svojimi otcami, a kraľoval Nádab, jeho syn, miesto neho.-
21. <Rechabeám a hriechy Júdove>A Rechabeám, syn Šalamúnov, kraľoval v Judsku. Rechabeám mal štyridsaťjeden rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval sedemnásť rokov v Jeruzaleme, v meste, ktoré si vyvolil JeHoVaH zo všetkých pokolení Izraelových nato, aby tam položil svoje meno. A meno jeho matky bolo Naama Ammonská.
22. A Júda robil to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových, a popudzovali ho k žiarlivosti nad všetko to, čo činili ich otcovia, svojimi hriechami, ktorými hrešili.
23. Lebo aj oni si nastaväli výšin a modlárskych stĺpov a narobili si hájov na každom vysokom brehu a pod každým zeleným stromom.
24. I zasvätení bohyni smilstva boli v zemi. Robili podľa všetkých ohavností pohanov, ktorých vyhnal JeHoVaH zpred tvári synov Izraelových.
25. <Egyptský Šišak. Pre hriechy zmárnené poklady po otcoch. Smrť Rechabeámova>A stalo sa piateho roku kráľa Rechabeáma, že prišiel hore Šišak, egyptský kráľ, proti Jeruzalemu
26. a pobral poklady domu JeHoVaHovho i poklady domu kráľovho, a pobral všetko; pobral i všetky zlaté štíty, ktorých narobil Šalamún.
27. A kráľ Rechabeám narobil medených štítov namiesto nich a oddal ich do ruky veliteľov behúňov, ktorí strážili vchod domu kráľovho.
28. A bývalo, že kedykoľvek išiel kráľ do domu JeHoVaHovho, nosili ich behúni a zase ich odnášali zpät do strážnice behúňov.
29. A ostatné deje Rechabeámove a všetko, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Júdových?
30. A vojna bola medzi Rechabeámom a medzi Jeroboámom po všetky dni.
31. A tak ľahol Rechabeám a ležal so svojimi otcami a pochovaný bol s nimi v meste Dávidovom. A meno jeho matky bolo Naama Ammonská. A kraľoval Abijam, jeho syn miesto neho.

  1Kings (14/22)