1Kings (13/22)  

1. <Jeroboám trestaný pre modlárstvo>A hľa, v tom prišiel muž Boží z Judska so slovom JeHoVaHovým do Bét-ela, keď práve stál Jeroboám nad oltárom, aby kadil.
2. A zavolal proti oltáru slovom JeHoVaHovým a riekol: Oltáru, oltáru, takto hovorí JeHoVaH: Hľa, syn sa narodí domu Dávidovmu, ktorému bude meno Joziáš, ktorý bude obetovať na tebe kňazov výšin, ktorí kadia na tebe kadivo, i ľudské kosti budú páliť na tebe.
3. A dal i znamenie toho istého dňa povediac: Toto je znamenie, že JeHoVaH hovoril skrze mňa: Hľa, oltár sa roztrhne, a vysype sa popol, ktorý je na ňom.
4. A stalo sa, keď počul kráľ slovo muža Božieho, ktoré volal proti oltáru v Bét-ele, že Jeroboám vystrel svoju ruku sponad oltára a povedal: Chyťte ho! Ale uschla jeho ruka, ktorú vystrel proti nemu, a nemohol ju zase stiahnuť k sebe.
5. A oltár sa roztrhol, a vysypal sa popol z oltára podľa znamenia, ktoré dal muž Boží slovom JeHoVaHovým.
6. Vtedy odpovedal kráľ a riekol mužovi Božiemu: Upokoj, prosím, tvár JeHoVaHa, svojho Boha, a modli sa za mňa, aby sa zase vrátila moja ruka ku mne. A tak modliac sa upokojil muž Boží tvár JeHoVaHovu, a ruka kráľova sa vrátila k nemu a bola jako predtým.
7. Potom hovoril kráľ mužovi Božiemu: Poď so mnou do domu a posilni sa pokrmom, a dám ti dar.
8. Ale muž Boží povedal kráľovi: Ani keby si mi dal polovicu svojho domu, nevošiel by som s tebou ani by som nejedol chleba ani by som nepil vody na tomto mieste.
9. Lebo tak mi prikázal slovom JeHoVaHovým povediac: Nebudeš jesť chleba ani nebudeš piť vody ani sa nevrátiš cestou, ktorou si ta išiel.
10. A tak odišiel inou cestou a nevrátil sa cestou, ktorou bol prišiel do Bét-ela.
11. <Prorok usmrtený ľvom pre neposluch>Ale býval v Bét-ele nejaký starý prorok, ktorého syn prišiel a rozprával mu všetko to, čo učinil muž Boží toho dňa v Bét-ele, i slová, ktoré hovoril kráľovi, a porozprával ich svojmu otcovi.
12. A ich otec im hovoril: Kde ktorou cestou išiel? A jeho synovia videli cestu, ktorou išiel muž Boží, ktorý to bol prišiel z Judska.
13. Vtedy povedal svojim synom: Osedlajte mi osla, a osedlali mu osla, a sadol na neho.
14. A išiel za mužom Božím a našiel ho sedieť pod tým dubom a riekol mu: Či si to ty ten muž Boží, ktorý prišiel z Judska? A on odpovedal: Som.
15. A riekol mu: Poď so mnou do domu a pojedz chlieb.
16. Ale on povedal: Nemôžem sa vrátiť s tebou a vojsť s tebou ani nebudem jesť chleba ani nebudem piť u teba vody na tomto mieste.
17. Lebo mám prikázané slovom JeHoVaHovým: Nebudeš jesť chleba ani tam nebudeš piť vody, nevrátiš sa tak, aby si išiel cestou, ktorou si ta išiel.
18. Na to mu riekol: I ja som prorok ako ty, a anjel mi hovoril slovom JeHoVaHovým a riekol: Vráť ho so sebou do svojho domu, aby pojedol chlieb a napil sa vody. Luhal mu.
19. A vrátil sa s ním a jedol chlieb v jeho dome a pil vodu.
20. A stalo sa, keď oni sedeli za stolom, že sa stalo slovo JeHoVaHovo k prorokovi, ktorý ho vrátil,
21. a zavolal na muža Božieho, ktorý prišiel z Judska, a riekol: Takto hovorí JeHoVaH: Preto, že si učinil na odpor tomu, čo povedaly ústa JeHoVaHove, a neostríhal si prikázania, ktoré ti prikázal JeHoVaH, tvoj Bôh,
22. ale si sa vrátil a jedol si chlieb a pil si vodu na mieste, o ktorom ti hovoril: Nejedz tam chleba ani nepi vody, nevojde tvoje mŕtve telo do hrobu tvojich otcov.
23. A stalo sa, keď zjedol chlieb a keď vypil, že mu osedlal osla, prorokovi, ktorého bol vrátil.
24. A išiel, a našiel ho lev na ceste a usmrtil ho, a jeho mŕtve telo bolo povrhnuté na ceste, a osol stál vedľa neho, i lev stál vedľa mŕtvoly.
25. A hľa, nejakí mužovia išli tade a videli mŕtvolu, povrhnutú na ceste, i ľva stáť vedľa mŕtvoly, a prijdúc hovorili to v meste, v ktorom býval ten starý prorok.
26. Keď to počul prorok, ktorý ho to bol vrátil s cesty, povedal: To je ten muž Boží, ktorý sa sprotivil ústam JeHoVaHovým; preto ho vydal JeHoVaH ľvovi, a dolámal ho a usmrtil ho podľa slova JeHoVaHovho, ktoré mu hovoril.
27. Potom hovoril svojim synom a riekol: Osedlajte mi osla. A osedlali.
28. A odíduc našiel jeho mŕtvolu. povrhnutú na ceste, a osla a ľva stáť vedľa mŕtvoly. Lev nezožral mŕtvoly ani neskrúšil osla.
29. Vtedy vzal prorok mŕtve telo muža Božieho, vyložil ho na osla a dopravil ho zpät. A tak vošiel starý prorok do mesta, aby smútil a aby ho pochoval.
30. A položil jeho mŕtve telo do svojho hrobu, a smútil nad ním hovoriac: Jaj, môj brat!
31. A stalo sa, keď už ho bol pochoval, že povedal svojim synom a riekol: Keď zomriem, pochovajte ma do hrobu, v ktorom je pochovaný muž Boží, vedľa jeho kostí položte moje kosti.
32. Lebo istotne sa stane to, čo volal slovom JeHoVaHovým proti oltáru, ktorý je v Bét-ele, a proti všetkým domom výšin, ktoré sú v mestách Samárie.
33. <Jeroboám sa zatvrdí v modlárstve>Po tejto udalosti sa nevrátil Jeroboám so svojej zlej cesty, ale zase narobil kňazov výšin z najposlednejších z ľudu. Kto len chcel, každému naplnil ruku a tak ho vysvätil, a bol kňazom výšin.
34. A tak to bolo touto vecou, že dom Jeroboámov hrešil, a to tak, aby bol vyplienený a zahladený s povrchu zeme.

  1Kings (13/22)