1John (2/5)  

1. <Výstraha pred hriechom. Kresťan sa pozná po zachovávaní prikázaní Božích, po tom, že miluje brata>Moje dieťatká, toto vám píšem nato, abyste nezhrešili. A keby niekto zhrešil, máme prímluvcu u Otca, Ježiša Krista, spravedlivého.
2. A on je smierením za naše hriechy, no, nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta.
3. A potom známe, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania.
4. Kto hovorí: Znám ho, a jeho prikázaní nezachováva, je lhár, a v tom niet pravdy.
5. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom je po pravde láska Božia dokonaná. Po tom známe, že sme v ňom.
6. Ten, kto hovorí, že zostáva v ňom, je povinný, jako on chodil, i sám tak chodiť.
7. Milovaní bratia, nepíšem vám nového prikázania, ale staré prikázanie, ktoré ste mali od počiatku. A tým starým prikázaním je slovo, ktoré ste počuli od počiatku.
8. A zase vám píšem nové prikázanie, čo je pravdivé v ňom i vo vás, že tma ta ide, a pravé svetlo už svieti.
9. Ten, kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, je vo tme až doteraz.
10. Kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle, a niet v ňom pohoršenia.
11. Ale ten, kto nenávidí svojho brata, je vo tme a chodí vo tme a nevie, kam ide, lebo tma oslepila jeho oči.
12. Píšem vám, dieťatká, že sú vám odpustené hriechy pre jeho meno.
13. Píšem vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, že ste zvíťazili nad tým zlým.
14. Píšem vám, deti, že ste poznali Otca. Písal som vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Písal som vám, mládenci, že ste silní, a že slovo Božie zostáva vo vás, a zvíťazili ste nad tým zlým.
15. <Nemilovať svet. O antikristovi>Nemilujte sveta ani vecí, ktoré sú na svete. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky Otcovej.
16. Lebo nič z toho, čo je na svete - žiadosť tela, žiadosť očí a chlúbna pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta.
17. A svet ide ta i jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na veky.
18. Deti, je posledná hodina, a ako ste počuli, že prijde antikrist, i teraz už povstali mnohí antikristovia, odkiaľ známe, že je posledná hodina.
19. Z nás vyšli, ale neboli z nás, lebo keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami. Ale aby sa ukázali, že nie sú všetci z nás.
20. A vy máte pomazanie od Svätého a viete všetko.
21. Nepísal som vám preto, že neznáte pravdy, ale že ju znáte, a že niktorá lož nie je z pravdy.
22. A kto je lhár, ak nie ten, kto zapiera, že Ježiš nie je Kristus? To je ten antikrist, kto zapiera Otca i Syna.
23. Nikto, kto zapiera Syna, nemá ani Otca; kto vyznáva Syna, má aj Otca.
24. <Zotrvať v poznanej pravde>A tak tedy vy, čo ste počuli od počiatku, to nech zostáva vo vás. Keď zostane vo vás to, čo ste počuli od počiatku, aj vy zostanete v Synovi aj Otcovi.
25. A toto je to zasľúbenie, ktoré nám on zasľúbil, večný život.
26. Toto som vám napísal o tých, ktorí vás zvodia.
27. A vy, to pomazanie, ktoré ste dostali od neho, zostáva vo vás, a nepotrebujete, aby vás niekto učil, ale jako vás učí to isté pomazanie o všetkom, a je pravdivé a nie je lžou, a jako vás naučilo, tak zostanete v ňom.
28. A teraz, dieťatká, zostávajme v ňom, aby sme, keď sa ukáže, mali smelú dôveru a neboli zahanbení pred ním, keď prijde.
29. Keď viete, že je spravedlivý, že každý, kto činí spravedlivosť, narodil sa z neho.

  1John (2/5)