1Corinthians (6/16)  

1. <Súdy. Kto nezdedí kráľovstva Božieho>Či sa opováži niekto z vás, kto má spor s iným, súdiť sa pred nespravedlivými a nie pred svätými?
2. Alebo či neviete, že svätí budú súdiť svet? A jestli vy máte súdiť svet, či ste nehodni rozsúdiť veci, ktoré sú najmenšie?
3. Či neviete, že budeme súdiť anjelov? A jako potom nie veci časného života?!
4. Keď tedy máte súdy o veci časného života, ktorých nemajú za nič vo sbore, tých posaďte, aby súdili!
5. Vám na zahanbenie hovorím. Či tak vonkoncom nieto ani jedeného múdreho medzi vami, ktorý by mohol rozsúdiť medzi svojimi bratmi?
6. Ale brat s bratom sa súdi, a to pred neveriacimi!
7. Už je tedy celkom nedostatok u vás, že máte súdy medzi sebou. Prečo radšej netrpíte krivdy? Prečo radšej nenesiete škody?
8. Ale vy krivdíte a škodíte, a to bratom!
9. Alebo či neviete, že nespravodliví nezdedia kráľovstva Božieho? Nemýľte sa, ani smilníci ani modlári ani cudzoložníci ani mäkci ani samcoložníci
10. ani zlodeji ani lakomci ani opilci ani nadávači ani dráči nezdedia kráľovstva Božieho.
11. A to ste boli niektorí, ale ste sa umyli, ale ste posvätení, ale ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.
12. <Telá veriacich údami Krista. Utekať pred smilstvom>Všetko smiem, ale nie všetko prospieva; všetko smiem, ale ja nebudem ničím ovládaný.
13. Pokrmy bruchu a brucho pokrmom, ale Bôh zkazí i brucho i pokrmy. No, telo nie smilstvu, ale Pánovi a Pán telu.
14. A Bôh vzkriesil i Pána i nás vzkriesi svojou mocou.
15. Či neviete, že vaše telá sú údami Kristovými? Či tedy mám vziať údy Kristove a urobiť ich údami smilnice? To nech sa nestane!
16. Alebo či neviete, že ten, kto sa pripojuje k smilnici, je s ňou jedným telom? Lebo, hovorí, tí dvaja budú jedno telo.
17. A ten, kto sa pripojuje k Pánovi, je s ním jeden duch.
18. Utekajte pred smilstvom! Každý hriech, ktorý by vykonal človek, je mimo tela. Ale ten, kto smilní, hreší proti svojmu vlastnému telu.
19. Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji?
20. Lebo ste vykúpený za veľkú cenu. Nože tedy oslavujte Boha svojím telom a svojím duchom, čo je oboje Božie.

  1Corinthians (6/16)