1Corinthians (15/16)  

1. <Vzkriesenie Krista Ježiša je mocne osvedčené>A oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte,
2. skrze ktoré i spasení bývate, ak držíte v pamäti, jakým slovom a v akom smysle som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili.
3. Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem
4. a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem
5. a že sa ukázal Kéfašovi, potom dvanástim,
6. potom sa naraz ukázal viac ako päťsto bratom, z ktorých väčšina žije až doteraz, ale niektorí tiež zosnuli.
7. Potom sa ukázal Jakobovi, potom všetkým apoštolom.
8. Naposledy od všetkých sťa nedochodčaťu sa ukázal i mne.
9. Lebo ja som najmenší z apoštolov, ktorý nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu.
10. Ale milosťou Božou som, čo som, a jeho milosť, mne preukázaná nebola nadarmo, ale som hojnejšie pracoval než oni všetci, avšak nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou.
11. A tedy či ja či tamtí, všetko jedno: tak kážeme, a tak ste uverili.
12. <Ak nieto vzkriesenia, márna je viera>Ale ak sa káže o Kristovi, že vstal z mŕtvych, akože potom hovoria niektorí medzi vami, že nieto zmŕtvychvstania?
13. Ale ak nie je zmŕtvychvstania, vtedy ani Kristus nevstal z mŕtvych.
14. No, ak Kristus nevstal z mŕtvych, tak je márna i naša kázeň, a márna je i vaša viera.
15. A potom sme najdení tiež ako falošní svedkovia Boží, pretože sme svedčili proti Bohu, že totiž vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak tedy mŕtvi nevstávajú z mŕtvych.
16. Lebo ak mŕtvi nevstávajú z mŕtvych, ani Kristus nevstal z mŕtvych,
17. a jestli Kristus nevstal z mŕtvych, márna ja vaša viera, ešte ste vo svojich hriechoch.
18. A tak aj tí, ktorí zosnuli v Kristovi, zahynuli.
19. Ak len v tomto živote nadejeme sa na Krista, vtedy sme biednejší od všetkých ľudí.
20. <Poradie pri vzkriesení>No, ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli.
21. Lebo pretože skrze človeka smrť, skrze človeka i zmŕtvychvstanie mŕtvych.
22. Lebo jako v Adamovi všetci zomierajú, zrovna tak i v Kristovi všetci budú oživení.
23. Ale jeden každý vo svojom vlastnom poriadku: prvotina Kristus, potom tí, ktorí sú Kristovi, za jeho príchodu.
24. potom koniec, keď oddá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo a každú vrchnosť a moc.
25. Lebo on musí kraľovať, dokiaľ mu nepoloží všetkých nepriateľov pod jeho nohy.
26. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť.
27. Lebo, je napísané, všetko podrobil pod jeho nohy. Ale keď povie, že je všetko podrobené, je zrejmé, že krome toho, ktorý mu to všetko podrobil.
28. A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa i sám Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Bôh všetko vo všetkom.
29. Lebo veď ináče čo urobia tí, ktorí sa krstia za mŕtvych, ak len vôbec mŕtvi nevstávajú z mŕtvych? Načo sa aj potom krstia za nich?
30. Načo sme potom aj my v nebezpečenstve každú hodinu?
31. Každý deň zomieram, na vašu chválu, bratia, ktorú mám v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi!
32. Ak som sa po ľudsky boril so šelmami v Efeze, jaký mi z toho osoh, ak mŕtvy nevstávajú z mŕtvych? Jedzme a pime, lebo zajtra zomrieme.-
33. Nedajte sa zvádzať! Zlé reči kazia dobré mravy.
34. Vytriezvejte spravedlivo a nehrešte, lebo niektorí neznajú Boha; na vaše zahanbenie to hovorím.
35. <Ako vstanú mŕtvi>Ale niekto povie: Ako vstanú mŕtvi z mŕtvych? A v akom tele prijdú?
36. Blázon. To, čo ty seješ, nebude oživené, iba keď zomrie;
37. a čo seješ, neseješ tela, ktoré bude, ale holé zrno, už ako prijde, pšeničné alebo nejaké iné,
38. a Bôh mu dáva telo tak, ako to chcel, a jednému každému zo semien jemu vlastné telo.
39. Nie každé telo je to isté telo; ale iné je telo ľudí, a iné je telo hoviad; iné telo vtákov a iné rýb.
40. A sú nebeské telá, a sú zemské telá; ale inakšia je sláva nebeských tiel a inakšia zemských.
41. Iná je sláva slnca, iná sláva mesiaca a iná sláva hviezd, lebo hviezda od hviezdy je rozdielna v sláve.
42. Tak aj vzkriesenie mŕtvych. Seje sa v porušenosti, vstane v neporušiteľnosti;
43. seje sa v nečesti, vstane v sláve; seje sa v slabosti, vstane v moci;
44. seje sa duševné telo smyselné, vstane duchovné telo. (Ak) je duševné telo, je i duchovné telo.
45. Tak je aj napísané: Prvý človek, Adam, stal sa živou dušou, posledný Adam oživujúcim duchom.
46. Ale nie prv duchovné, ale duševné, potom duchovné.
47. Prvý človek zo zeme zemský, z hliny, druhý človek - Pán z neba.
48. Jaký bol ten zemský, takí aj všetci zemskí, a jaký ten nebeský, takí aj všetci nebeskí.
49. A jako sme niesli obraz zemského, tak ponesieme aj obraz nebeského.
50. Ale to hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo Božie, ani porušenosť nezdedí neporušiteľnosti.
51. Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby.
52. Lebo zatrúbi, a mŕtvi vstanú neporušiteľní, a my budeme premenení.
53. Lebo toto porušiteľné musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné obliecť nesmrteľnosť.
54. A keď toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť, a toto smrteľné oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa naplní slovo, ktoré je napísané: Smrť je pohltená vo víťazstvo.
55. Smrť, kde je tvoj osteň? Kde, peklo, tvoje víťazstvo?
56. Osteň smrti je hriech, a moc hriechu je zákon.
57. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.
58. A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, nepohnuteľní, rozhojňujúci sa vždycky v diele Pánovom vediac, že vaša práca nie je márna v Pánovi.

  1Corinthians (15/16)