1Corinthians (1/16)  

1. <Pozdrav svätým, v Kristu bohatým Korinťanom>Pavel, povolaný apoštol Ježiša Krista skrze vôľu Božiu, a brat Sostenes
2. cirkvi Božej, ktorá je v Korinte, posväteným v Kristu Ježišovi, povolaným svätým, so všetkými, ktorí vzývajú meno našeho Pána Ježiša Krista na každom mieste, ich aj našom:
3. milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
4. Ďakujem vždycky svojmu Bohu vzhľadom na vás pre milosť Božiu, ktorá vám je daná v Kristu Ježišovi,
5. že ste v ňom obohatení všetkým, každým slovom i každou známosťou,
6. tak ako je svedoctvo Kristovo upevnené medzi vami,
7. takže nemáte nedostatku v niktorom dare milosti očakávajúc zjavenie nášho Pána Ježiša Krista,
8. ktorý vás aj upevní a zachová až do konca, bezúhonných v deň našeho Pána Ježiša Krista.
9. Verný je Bôh, skrze ktorého ste povolaní v obecenstvo jeho Syna Ježiša Krista, našeho Pána.
10. <Výstraha pred roztržkami. Jeden Pavlov, druhý Apollov>Ale vás prosím, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, žeby ste všetci hovorili jedno a to isté, a že by nebolo medzi vami roztržiek, ale aby ste boli dokonalí v jednej a v tej istej mysli a v jednej a v tej istej mienke.
11. Lebo mi je oznámené o vás, moji bratia, od domácich Chloy, že sú medzi vami zvady.
12. A hovorím toto, že každý z vás hovorí: Ja som Pavlov, ja Apollov, ja Kéfašov a ja Kristov.
13. Či je Kristus rozdelený? Či azda bol Pavel ukrižovaný za vás? Alebo či ste pokrstení v meno Pavlovo?
14. Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nekrstil okrem Krispa a Gája,
15. aby niekto nepovedal, že som krstil vo svoje meno.
16. No, krstil som i dom Štefanov; viacej neviem, či som niekoho iného krstil.
17. Lebo ma Kristus neposlal krstiť, ale kázať evanjelium, a to nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený kríž Kristov.
18. <Slovo kríža svetu bláznovstvom; tým, ktorí veria, na spasenie>Lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú, bláznovstvom; ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.
19. Lebo je napísané: Zahladím múdrosť múdrych a rozum rozumných zavrhnem.
20. Kde je múdry? Kde učený v zákone? Kde dišputant tohoto sveta? Či Bôh neobrátil múdrosti tohoto sveta na bláznovstvo?
21. Lebo keď v múdrosti Božej svet skrze múdrosť nepoznal Boha, zaľúbilo sa Bohu skrze bláznovstvo kázne spasiť veriacich.
22. Keďže i Židia žiadajú znamenia, i Gréci hľadajú múdrosť,
23. my kážeme ukrižovaného Krista, Židom pohoršenie a Grékom bláznovstvo;
24. ale tým istým, povolaným, Židom i Grékom, Krista Božiu moc a Božiu múdrosť.
25. Lebo bláznivé Božie je múdrejšie ako ľudia a slabé Božie je silnejšie ako ľudia.
26. <Nie mnoho múdrych podľa tela>Lebo veď vidíte svoje povolanie, bratia, že nie mnoho múdrych podľa tela, nie mnoho mocných, nie mnoho urodzených je medzi vami zachránených.
27. Ale bláznivé u sveta si vyvolil Bôh, aby zahanbil múdrych, a slabé u sveta si vyvolil Bôh, aby zahanbil to, čo je silné,
28. a neurodzené u sveta a opovrhnuté si vyvolil Bôh, a to, čo nie je, aby zmaril to, čo je niečim,
29. aby sa pred Bohom nechválilo niktoré telo.
30. A vy ste z neho v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha i spravedlivosťou i posvätením i vykúpením,
31. aby bolo, jako je napísané: Ten, kto sa chváli, nech sa chváli JeHoVaHom.

      1Corinthians (1/16)