1Chronicles (9/29)  

1. <Navrátivší sa z Babylona>A tak bol popísaný celý Izrael podľa rodu, a hľa, boli zapísaní do knihy kráľov Izraelových. A Júda bol prestehovaný do Babylona pre svoje prestúpenie.
2. A tí prví obyvatelia, ktorí bývali vo svojom državí, vo svojich mestách, to bol Izrael, kňazi, Levitovia a Netinejci.
3. A v Jeuzaleme bývali jedni zo synov Júdových, druhí zo synov Benjaminových a niektorí zo synov Efraimových a Manassesových.
4. Utai, syn Ammihúdov, syna Omriho, syna Imriho, syna Bániho, zo synov Fáresa, syna Júdovho.
5. A zo Šílonovcov: prvorodený Asaiáš a jeho synovia.
6. A zo synov Zérachových: Jehuel a ich bratia, počtom šesťsto deväťdesiat.
7. A zo synov Benjaminových: Sallu, syn Mešullamov, syna Hodaviášovho, syna Hassenuovho.
8. A Jibneiáš, syn Jerochámov. A Éla, syn Uziho, syna Michriho. A Mešullam, syn Šefatiášov, syn Rehuelov, syn Jibniášov,
9. a ich bratia po svojich rodoch, počtom deväťsto päťdesiatšesť. Všetci tí mužovia boli hlavami otcov, domu svojich otcov.
10. A z kňazov: Jedaiáš, Jehojarib a Jachin
11. a Azariáš, syn Hilkiášov, syn Mešullamov, syn Cádokov, syn Merajótov, syn Achitúbov, vojvoda domu Božieho.
12. A Adaiáš, syn Jerochámov, syn Pašchúrov, syn Malkiášov; a Masai, syn Adielov, syn Jachzerov, syn Mešullamov, syn Mešillemítov, syn Immérov.
13. A ich bratia, hlavy domu svojich otcov, počtom tisíc sedemsto šesťdesiat, udatní to mužovia, čo do práce, týkajúcej sa služby domu Božieho.
14. A z Levitov: Šemaiáš, syn Chašúbov, syn Azrikámov, syn Chašabiášov, zo synov Meráriho.
15. A Bakbakar, Cheres a Galál, a Mataniáš, syn Míchov, syn Zichriho, syn Azafov.
16. A Obadiáš, syn Šemaiášov, syn Galálov, syn Jedutúnov, a Berechiáš, syn Azu, syn Elkánov, ktorý býval v dedinách Netofatovcov.
17. A vrátni: Šallúm, Akkúb, Talmon a Achimán a ich bratia, z ktorých bol Šallúm hlavou,
18. a ktorý až doteraz koná službu v bráne kráľovej na východ. To boli vrátni podľa táborov synov Léviho.
19. A Šallúm, syn Kóreho, syn Ebjasafov, syn Kórachov, a jeho bratia podľa domu jeho otca, Kórachovci, nad prácou služy, strážcovia prahov stánu, a ich otcovia nad táborom JeHoVaHovým, ktorí strážili vchod.
20. A Pinchas, syn Eleazárov, bol predtým vojvodom nad nimi, a JeHoVaH bol s ním.
21. A Zachariáš, syn Mešelemiášov, vrátnz pri dveriach stánu shromaždenia.
22. Tí všetci boli vybraní za vrátnych na prahoch, počtom dvesto dvanásť. Tí boli popísaní čo do svojho rodu vo svojich dedinách; tých ta postavil Dávid a Samuel, vidiaci, pre ich vernosť.
23. A tak boli oni aj ich synovia nad bránami domu JeHoVaHovho, domu stánu, podľa stráží.
24. Vo štyri strany boli vrátnymi, na východ, na západ, na sever a na juh.
25. A ich bratia, ktorí bývali po svojich dedinách, boli povinní príjsť na sedem dní, z času na čas, s nimi,
26. pretože boli pod správou tých štyroch predných vrátnych, oni Levitovia, a boli nad komorami a nad pokladmi domu Božieho.
27. <Povinnosti niektorých Levitov>Vôkol domu Božieho aj nocúvali, lebo na nich bola sverená stráž, a oni boli nad kľúčom a otvárali každé ráno.
28. A niektorí z nich boli nad náradím služby, lebo podľa počtu, odčítané ich vnášali a podľa počtu ich vynášali.
29. Niektorí z nich boli pridelení, aby boli nad nádobami, a to nad všetkými nádobami svätyne, a nad bielou múkou jemnou, nad vínom, nad olejom, nad kadivom a nad voňavými vecmi.
30. Potom iní zo synov kňazov pripravovali masť z tých voňavých vecí.
31. A Mattitiáš z Levitov, ktorý bol prvorodeným Šallúma Kórachitu, bol v úrade nad prípravou toho, čo sa pieklo na panve.
32. A niektorí zo synov Kehátovcov, z ich bratov, boli nad chlebom predloženia, aby ho pripravovali zo soboty na sobotu.
33. To boli speváci, hlavy otcov Levitov, v komorách, prostí inej povinnosti, pretože vo dne i v noci bolo na nich konať prácu.
34. To boli hlavy otcov Levitov po svojich rodoch, hlavy, tí bývali v Jeruzaleme.
35. <Rodina Saulova>A v Gibeone bývali: otec Gibeona, Jehiel, a meno jeho ženy bola Maacha;
36. a jeho prvorodený syn Abdon a Cúr, Kíš, Bál, Nér a Nádab
37. a Gedór, Achio, Zachariáš a Miklót.
38. A Miklót splodil Šimeama. A tí tiež bývali naproti svojim bratom v Jeruzaleme so svojimi bratmi.
39. A Nér splodil Kíša, a Kíš splodil Saula, a Saul splodil Jonatána, Malkíšuu, Abinadába a Ešbála.
40. A syn Jonatánov bol Meribbál, a Meribbál splodil Míchu.
41. A synovia Míchovi boli: Piton, Melech, Tachrea a Achaz.
42. A Achaz splodil Jaru, a Jara splodil Alemeta, Azmáveta a Zimriho. A Zimri splodil Mócu.
43. A Móca splodil Binu. Refaiáš, jeho syn; Elasa, jeho syn; Acel, jeho syn.
44. A Acel mal šiestich synov, ktorých mená sú toto: Azrikám, Bochru, Izmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan. To boli synovia Acelovi.

  1Chronicles (9/29)