1Chronicles (8/29)  

1. <Rod Benjaminov>A Benjamin splodil Belu, svojho prvorodeného, Ašbela druhého, Acheracha tretieho,
2. Nóchu štvrtého a Rafu piateho.
3. A Bela mal synov: Addara, Géru, Abihúda,
4. Abíšuu, Námana, Achoacha,
5. Géru, Šéfufána a Chúrama.
6. Toto boli synovia Achúdovi, tí boli hlavami otcov bývajúcich v Gebe, ktorých prestehovali do Manachata,
7. totiž Náman, Achiáš a Géra; ten ich prestehoval. A splodil Uzu a Achíchuda.
8. A Šacharaim splodil v moábskom kraji synov, keď ich prepustil; Chuším a Bára, jeho ženy.
9. A splodil z Chodeši, svojej ženy, Jobába, Cibiáša, Méšu, Malkáma,
10. Jehúca, Sachiáša a Mirmu. To boli jeho synovia, hlavy otcov.
11. A z Chušími splodil Abitúba a Elpála.
12. A synovia Elpálovi: Héber, Mišam a Šemer. On vystavil Ono a Load a jeho dediny.
13. A Beria a Šema. To boli hlavy otcov bývajúcich v Ajalone. Tí obrátili na útek obyvateľov Gátu.
14. A Achio, Šašak a Jeremót,
15. Zebadiáš, Arád a Áder,
16. Michael, Jišpa a Jocha, synovia Beriovi.
17. A Zebadiáš, Meššullam, Chiski, Cheber,
18. Jišmere, Jizliáš a Jobáb, synovia Elpálovi.
19. A Jakim, Zichri, Zabdi,
20. Elienai, Ciltai, Eliel,
21. Adaiáš, Beraiáš a Šimrát, synovia Šimeiho.
22. A Jišpán, Héber, Eliel,
23. Abdon, Zichri, Chanaan,
24. Chananiáš, Élam, Anatotiáš,
25. Jifdiáš a Penuel, synovia Ššakovi.
26. A Šamšerai, Šechariáš, Ataliáš,
27. Jarešiáš, Eliáš a Zichri, synovia Jerochámovi.
28. To boli hlavy otcov po svojich rodoch, hlavy, tí bývali v Jeruzaleme.
29. A v Gibeone bývali: otec Gibeona, a meno jeho ženy bolo Maacha;
30. a jeho prvorodený syn Abdon a Cúr, Kíš, Bál, Nádab,
31. Gedor, Achio a Zecher.
32. A Miklót splodil Šimeu. A tí tiež bývali naproti svojim bratom v Jeruzaleme so svojimi bratmi.
33. <Rod Saulov>A Nér splodil Kíša, a Kíš splodil Saula, a Saul splodil Jonatána, Malkíšuu, Abinadába a Ešbála.
34. A syn Jonatánov Meribbál, a Meribbál splodil Míchu.
35. A synovia Míchovi: Piton, Melech, Tarea a Achaz.
36. A Achaz splodil Jehoadu, a Jehoada splodil Alemeta, Azmáveta a Zimriho. A Zimri splodil Mócu.
37. A Móca splodil Binu, Rafa, jeho syn; Elasa, jeho syn; Acel, jeho syn.
38. A Acel mal šiestich synov, ktorých mená boli toto: Azríkam, Bochru, Izmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan. Tí všetci boli synmi Acelovými.
39. A synovia Éšeka, jeho brata: Úlam, jeho prvorodený, Jehuš druhý a Elifelet tretí.
40. A synovia Úlamovi boli udatní mužovia, umní strelci z luku, ktorí mali mnoho synov a vnukov, sto päťdesiat.Tí všetci boli zo synov Benjaminových.

  1Chronicles (8/29)