1Chronicles (7/29)  

1. <Rod Izachárov, Benjaminov, Naftaliho, Manassesov a Efraimov>A synovia Izachárovi: Tola, Pua, Jašub a Šimron, štyria.
2. A synovia Tolovi: Uzi, Refaiáš, Jeriel, Jachmai, Jimsam a Samuel, hlavy domu svojich otcov, pošlí od Tolu, udatní mužovia svojich rodov. Ich počet bol vo dňoch Dávidových dvadsaťdva tisíc šesťsto.
3. A synovia Uziho: Jizrachiáš, a synovia Jizrachiášovi: Michael, Obadiáš a Joel, Jišiáš, piati, všetko hlavy.
4. A s nimi podľa ich rodov, podľa domu ich otcov, zástupy vojska, súceho do boja, tridsaťšesť tisíc, lebo mali mnoho žien a synov.
5. A ich bratov po všetkých čeľadiach Izachárových, udatných mužov, bolo osemdesiatsedem tisíc, všetko počítaní podľa rodu.
6. Benjamin: Bela, Becher a Jediael, traja.
7. A synovia Belovi: Ecbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iri, piati, hlavy domu otcov, udatní mužovia. A bolo ich načítaných podľa rodu dvadsaťdva tisíc tridsaťštyri.
8. A synovia Becherovi: Zemíra, Joaš, Eliezer, Eljoenai, Omri, Jeremót, Abiáš, Anatót a Elemet, všetci tí boli synmi Becherovými.
9. A čo do ich popisu podľa ich rodov, podľa hláv domu ich otcov, udatných mužov, bolo ich dvadsať tisíc dvesto.
10. A synovia Jediaelovi: Bilhán, a synovia Bilhánovi: Jeuš, Benjamin, Ehúd, Kenaana, Zétan, Taršíš A Achišachar.
11. Všetkých tých synov Jediaelových, podľa hláv otcov, udatných mužov, bolo sedemnásť tisíc dvesto, ktorí vychádzali jako vojsko do boja.
12. Krome toho Šuppím a Chuppím, synovia Írovi, Chuším, synovia Acherovi.
13. Synovia Naftaliho: Jachaciel, Gúni, Jecer a Šallúm, synovia Bilhini.
14. Synovia Manassesovi: Asriel, ktorého mu porodila jeho žena. A jeho sýrska ženina mu porodila Machíra, otca Gileádovho.
15. A Machír si vzal ženu, sestru Chuppímovu a Šuppímovu; a meno jeho sestry bolo Maacha. A meno druhého bolo Celafchad, a Celafchad mal dcéry.
16. A Maacha, žena Machírova, porodila syna a nazvala jeho meno Pereš a meno jeho brata Šáreš, a jeho synovia Úlam a Rekem.
17. A synovia Úlamovi: Bedán. To boli synovia Gileáda, syna Machírovho, syna Manassesovho.
18. A jeho sestra Hammolecheť porodila Išhoda, Abiézera a Machlu.
19. A synovia Šemídovi boli: Achjan, Šechem, Likchi a Aniam.
20. A synovia Efraimovi: Šutelach a Bered, jeho syn; Tachat, jeho syn; Elada, jeho syn; Tachat, jeho syn;
21. Zabad, jeho syn; Šutelach, jeho syn, Ézer a Elad. Ale ich zabili mužovia mesta Gátu, ktorí sa boli narodili v zemi, lebo boli sišli, Ézer a Elad, aby vzali ich dobytok.
22. Preto žialil Efraim, ich otec, za mnoho dní, a prišli jeho bratia, aby ho potešili.
23. Potom vošiel ku svojej žene, ktorá počala a porodila syna, a nazval jeho meno Beria, pretože bolo zlé v jeho dome.
24. A jeho dcéra bola Šeera, ktorá vystavila Bét-choron, dolný i horný, i Uzen-šeeru.
25. Refach, jeho syn; Rešef a Telach, jeho syn; Tachan, jeho syn;
26. Laadan, jeho syn; Ammihúd, jeho syn; Elišama, jeho syn;
27. Nón, jeho syn; Jozua, jeho syn.
28. Ich državím a ich bydliskami boli Bét-el a jeho dediny a na východ Naaran a na západ Gezer a jeho dediny, Sichem a jeho dediny až po Gazu a jej dediny.
29. A po strane synov Manassesových: Bét-šean a jeho dediny, Taanach a jeho dediny, Megiddo a jeho dediny, Dór a jeho dediny. V tých bývali synovia Jozefa, syna Izraelovho.
30. <Synovia Aserovi>Synovia Aserovi: Jimna, Jišva,Jišvi,Beria a Seracha, ich sestra.
31. Synovia Beriovi: Cheber a Malkiel, ktorý bol otcom Birzávita.
32. A Cheber splodil Jifláta, Šómera, Chotáma a Šúu, ich sestru.
33. A synovi Jaflétovi: Pasach, Bimhal a Ašvat. To boli synovia Jaflétovi.
34. Synovia Šámerovi: Achi, Rohaga, Jechubba a Aram.
35. Synovia Helema, jeho brata: Cófach, Jimna, Šeleš a Amal.
36. Synovia Cófachovi: Suach, Charnefer, Šual, Beri a Jimra,
37. Becer, Hód, Šamma, Šilša, Jitran a Beera.
38. Synovia Jeterovi: Jefunne, Fispa a Ara.
39. A synovia Ullu: Arach, Channiel a Riceáš.
40. Tí všetci boli synmi Aserovými, hlavami domu svojich otcov, vybranými mužmi udatnými, hlavami kniežat. A ich spočítanie podľa rodu do vojska, súceho do boja, dalo ich počet: dvadsaťšesť tisíc mužov.

  1Chronicles (7/29)