1Chronicles (5/29)  

1. <Rod Rúbenov, Gádov a polovice Manassesa, ich bydliská a deje>A synovia Rúbena, prvorodeného Izraelovho, lebo on bol prvorodeným. Ale keď poškvrnil ložu svojho otca, jeho prvorodenstvo bolo dané synom Jozefa, syna Izraelovho, a prvenstvo rodu nemalo sa počítať podľa prvorodenstva.
2. A pretože Júda bol najmocnejší medzi svojimi bratmi, za vojvodu bol vzatý z neho; ale prvorodenstvo sa dostalo Jozefovi.
3. Synovia Rúbena, prvorodeného Izraelovho: Enoch, Pallu, Ezron a Karmi.
4. Synovia Joelovi: Šemaiáš, jeho syn; Góg, jeho syn; Šimei, jeho syn;
5. Mícha, jeho syn; Reaiáš, jeho syn; Bál, jeho syn;
6. Béra, jeho syn, ktorého zaviedol Tilgat-pilnezer, assýrsky kráľ do zajatia. Ten bol kniežaťom Rúbenovcov.
7. A jeho bratia, každý podľa svojich čeľadí, keď boli popísaní po svojich rodoch: hlavou bol Jehiel a Zachariáš.
8. A Bela, syn Azaza, syna Šemu, syna Joelovho. Ten býval v Aroere až po Nébo a po Bálmeon.
9. A na východ býval až potiaľ, ako sa ide na púšť od rieky Eufrata, lebo ich stáda sa boli rozmnožili v zemi Gileáda.
10. A vo dňoch Saulových robili vojnu s Hagaranmi, ktorí padli do ich ruky, a tak bývali v ich stánoch na celej tvári zeme východne od Gileáda.
11. A synovia Gádovi bývali naproti nim v zemi Bázana až po Salchu.
12. Joel bol hlavou a Šafan bol druhý, a Jaanai a Šafat v Bázane.
13. A ich bratia podľa domu svojich otcov: Michael, Mešullam, Šeba, Jorai, Jaakán, Zia a Héber, siedmi.
14. Toto boli synovia Abichailovi, syna Chúriho, syna Jaroacha, syna Gileáda, syna Michaela, syna Ješíšaiho, syna Jachda, syna Búzovho;
15. Achi syn Abdielov, syna Gúniho, hlava domu ich otcov.
16. A bývali v Gileáde, v Bázane a v jeho mestách a vo všetkých predmestiach Sárona, na ich výbežkoch.
17. Tí všetci boli popísaní po svojich rodoch vo dňoch Jotáma, judského kráľa, a vo dňoch Jeroboáma, Izraelského kráľa.
18. Synov Rúbenových a Gádovcov a polovica pokolenia Manassesovho, silných mužov, mužov, ktorí nosili štít a meč a naťahovali lučište a boli vycvičení v boji, bolo štyridsať štyri tisíc a sedemsto šesťdesiat ktorí vychádzali von do boja.
19. A robili vojnu s Hagaranmi, i s Jetúrom, Nafíšom a s Nodábom.
20. A bolo im pomožené proti nim, a Hagarania bolo daní do ich ruky jako i všetci, ktorí boli s nimi, lebo volali k Bohu v boji, a dal sa im uprosiť, lebo sa nadejali na neho.
21. A zajali ich stáda, ich veľblúdov, päťdesiat tisíc a oviec dvesto päťdesiat tisíc, oslov dva tisíce a ľudských duší sto tisíc.
22. Lebo pobitých padlo mnoho, pretože vojna bola od Boha. A tak bývali miesto nich až do prestehovania.
23. A synovia polovice pokolenia Manassesovho bývali v zemi od Bázana až po Bálhermon a po Senír a po vrch Hermon; tých bolo mnoho.
24. Toto boli hlavy domu ich otcov, a to: Éfer, Jiši, Eliel, Azriel, Jirmiáš, Hodaviáš a Jachdiel, chrabrí mužovia silní, slovutní mužovia, hlavy domu svojich otcov.
25. Ale keď sa prehrešili proti Bohu svojich otcov a smilnili idúc za bohmi národov tej zeme, ktoré zahladil Bôh zpred ich tvári,
26. vzbudil Bôh Izraelov ducha Púla, assýrskeho kráľa, a ducha Tilgat-pilnezera, assýrskeho kráľa, a prestehoval ich odvedúc do zajatia, Rúbenovcov, Gádovcov a polovicu pokolenia Manasessovho a doviedol ich do Chelachu do Chábora a do Háry a k rieke Gózanu, kde sú až do tohoto dňa.

  1Chronicles (5/29)