1Chronicles (4/29)  

1. <Rodina Júdova>Synovia Júdovi: Fáres, Ezrom, Karmi, Húr a Šóbal.
2. A Reaiáš, syn Šóbalov, splodil Jachata, a Jachat splodil Achúmaiho a Lahada. To sú čeľade Cáreatovcov.
3. A títo boli otca Étama: Jizreel, Jišma a Jidbáš, a meno ich sestry bolo Haclelponia.
4. A Penuel, otec Gedorov, a Ézer, otec Chúšov. To boli synovia Húrovi, prvorodeného Efraty, otca obyvateľov Betlehema.
5. A Ašchúr, otec Tekoy, mal dve ženy, Chelu a Naaru.
6. A Naara mu porodila Achuzzáma, Chéfera, Témniho a Haachaštariho. To boli synovia Naarini.
7. A synovia Chelini: Ceret, Jecochar a Etnán.
8. A Kóc splodil Anúba a Hacobéba, a čeľade Acharchéla, syna Harúmovho.
9. A Jabec bol slávnejší od svojich bratov. A jeho matka nazvala jeho meno Jabec, Bolestný, povediac: Lebo som porodila v bolesti.
10. A Jabec volal na Boha Izraelovho a povedal: Akže ma naozaj požehnáš a rozšíriš môj chotár, a jestli bude tvoja ruka so mnou, a učiníš spasenie zo zlého, tak, aby som nemal bolesti, - A Bôh dal, aby prišlo to, čo žiadal.
11. A Kelúb, brat Šúchu splodil Mechíra, ktorý bol otcom Eštona.
12. A Ešton splodil Bét-rafu, Pásecha a Techinnu, otca Ir-nacháša. To boli mužovia Réchu.
13. A synovia Kenazovi: Otniel a Seraiáš. A synovia Otnielovi: Chatat.
14. A Meonotai splodil Ofru. A Seraiáš splodil Joába, otca obyvateľov Doliny remeselníkov, lebo boli remeselníkmi.
15. A synovia Kálefa, syna Jefunneho: Iru, Éla a Naam, a synovia Elu, a to Kenaz.
16. Synovia Jehallelélovi: Zíf, Zífa, Tiriáš a Asarél.
17. Synovia Ezru: Jeter, Mered, Éfer a Jalon. - A porodila Mirjama, Šammaiho a Jišbacha, otca Eštemoy.
18. A jeho žena, Židovka, porodila Jereda, otca Gedora, a Chebera, otca Socha, a Jekutiela, otca Zánoacha. To boli synovia Bitie, dcéry faraonovej, ktorú si vzal Mered.
19. A synovia ženy Hodiášovej, sestry Nachama: otec Keily Garmitský a Eštemoa Maachitský.
20. Synovia Šímonovi: Ammon, Rinna, Ben-chanan a Tilon. A synovia Jišiho: Zochet a Benzochet.
21. Synovia Šelu, syna Júdovho: Hér, otec Lechov, a Lada, otec Márešov, a čeľade domu tých, ktorí robili práce z kmentu, z domu Ašbeovho.
22. A Jokím a mužovia Kozebu, Joaš a Saraf, ktorí panovali nad Moábom, a Jašubi Láchem. A tie veci sú starodávne.
23. To boli tí hrnčiari a tí, ktorí bývali v Netaim-e a v Gedére; s kráľom, pri jeho práci bývali tam.
24. <Rodina Simeonova. Potomci Cháma a Amaleka pobití>Synovia Simeonovi: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach, Saul;
25. Šallúm, jeho syn; Mibsám, jeho syn; Mišma, jeho syn.
26. Synovia Mišmu: Hammuel, jeho syn; Zakkúr, jeho syn; Šimei, jeho syn.
27. A Šimei mal šestnásť synov a šesť dcér. Ale jeho bratia nemali mnoho synov, a tak čo do celej ich čeľade nerozmnožili sa na toľko jako synovia Júdovi.
28. A bývali v Bér-šebe, v Molade a v Chacaršuale,
29. v Bilhe, v Eceme a v Tolade,
30. v Betuele, v Chorme a v Ciklagu,
31. v Bét-markabote, v Chacarsúsime, v Bét-birime a v Šaaraime. To boli ich mestá, až dokiaľ nekraľoval Dávid.
32. A ich osady boli: Étam, Ain, Rimmon, Tochen a Ašan, päť miest.
33. A všetky ich osady, ktoré boli okolo tých miest až po Bál, to boli ich bydliská, a mali svoj vlastný súpis rodový.
34. A Mešobab, Jamlech a Joša, syn Amaciášov.
35. A Joel a Jehu, syn Joši-biášov, syn Seraiášov, syn Asielov;
36. Eljoenai, Jakoba, Ješochaiáš, Asaiáš, Adíel, Jesimiel a Benaiáš;
37. Ziza, syn Šifiho, syn Allona, syn Jedaiáša, syn Šimriho, syn Šemaiáša.
38. To sú tí, ktorí idú medzi mená, kniežatá vo svojich čeľadiach, a čo do domu svojich otcov veľmi sa rozmnožili.
39. A odišli na západ od Gedora, až na východ tej doliny, hľadať pašu pre svoje stádo.
40. A našli pašu, tučnú a dobrú, a zem bola priestranná, pokojná a ubezpečená, lebo z Cháma pochádzali tí, ktorí tam bývali predtým.
41. A tak prišli títo, tu zapísaní podľa mena, za dní Ezechiáša, judského kráľa, a zbili ich stány a ich obydlia, ktoré sa tam našli, a zarečúc ich na záhubu docela ich zahubili, a je tak až do tohoto dňa, a bývali miesto nich, lebo tam bola paša pre ich stádo.
42. A z nich, zo synov Simeonových, odišlo na vrch Seir päťsto mužov, a Pelatiáš, Neariáš, Refaiáš a Uziel, synovia Jišiho, boli na ich čele.
43. A pobili ostatok uniklých z Amaleka a bývali tam a bývajú až do tohoto dňa.

  1Chronicles (4/29)