1Chronicles (3/29)  

1. <Rodina Dávidova a jeho potomstvo>Toto boli synovia Dávidovi, ktorí sa mu narodili v Hebrone: prvorodený Amnon od Achinoami Jizreelskej, druhý Daniel od Abigaili Karmelskej,
2. tretí Absolom, syn Maachy, dcéry Talmaiho, kráľa Gešúra; štvrtý Adoniáš, syn Chaggiti,
3. piaty Šefatiáš od Abitáli, šiesty Jitrám od Egly, jeho ženy.
4. Šiesti sa mu narodili v Hebrone. A kraľoval tam sedem rokov a šesť mesiacov a tridsaťtri rokov krašoval v Jeruzaleme.
5. A títo sa mu narodili v Jeruzaleme: Šima, Šobáb, Nátan a Šalamún, štyria od Bat-šuy, dcéry Ammielovej.
6. A Jibchár, Elišama a Elipelet,
7. Noga, Nefeg, a Jafia,
8. Elišama, Elijada a Elipelet, deviati.
9. To všetko boli synovia Dávidovi krome synov ženín, a Támar, ich sestra.
10. A syn Šalamúnov Rechabeám; Abiáš, jeho syn; Aza, jeho syn; Jozafat, jeho syn;
11. Jorám, jeho syn; Achaziáš, jeho syn; Joas, jeho syn;
12. Amaciáš, jeho syn; Azariáš, jeho syn; Jotám, jeho syn;
13. Achaz, jeho syn; Ezechiáš, jeho syn; Manasses, jeho syn;
14. Amon jeho syn; Joziáš, jeho syn.
15. A synovia Joziášovi: prvorodený Jochanan, druhý Jehojakim, tretí Cedekiáš, štvrtý Šallúm.
16. Synovia Jehojakimovi: Jechoniáš, jeho syn; Cedekiáš, jeho syn.
17. A synovia Jechoniáša, väzňa, Šealtiel, jeho syn,
18. a Malkirám, Pedaiáš, Šenacar, Jekamiáš, Hošama a Nedabiáš.
19. A synovia Pedaiášovi: Zorobábel a Šimi. A syn Zorobábelov: Mešullam, Chanaiáš a Šelomiť, ich sestra.
20. A Chašúba, Ohel, Berechiáš, Chasadiáš a Júšabchesed, piati.
21. Synovia Chananiášovi: Pelatiáš a Izaiáš. Synovia Refaiášovi, synovia Arnánovi, synovia Obadiášovi, synovia Šechaniášovi.
22. Synovia Šechaniášovi: Šemaiáš. (A synovia Šemaiášovi:) Chattúš, Jigál, Báriach, Neariáš a Šafat, šiesti.
23. A syn Neariášov: Eljoenai, Ezechiáš a Azríkam, traja.
24. A synovia Eljoenaiho: Hodaviáš, Eljašib, Pelaiáš, Akkúb, Jochanan, Dealiáš a Anáni, siedmi.

  1Chronicles (3/29)