1Chronicles (29/29)    

1. <Dary od Dávida a od ľudu na stavbu chrámu>Potom povedal kráľ Dávid celému shromaždeniu: Šalamún, môj syn, ktorého si vyvolil Bôh jediného, je ešte len chlapec a útly, a dielo je veľké; lebo to nemá byť palác pre človeka, ale pre JeHoVaHa Boha.
2. A ja som celou svojou silou pripravoval pre dom svojho Boha zlato na zlaté nádoby a striebro na strieborné, meď na medené, železo na železné a drevo na drevené, onychinové kamene a kamene na vrúbenie i karbunkulové kamene a kamene rozličných farieb i všelijaké drahé kamene a mramorové kamene na množstvo.
3. A ešte krome toho, pretože mám záľubu v dome svojho Boha, a keďže mám vlastného zlata a striebra, dal som i nad to pre dom svojho Boha, nad všetko to, čo som pripravil pre dom svätyne,
4. tri tisíce hrivien zlata zo zlata z Ofíru a sedem tisíc hrivien prečisteného striebra na potiahnutie stien svätých domov,
5. zlata na zlaté veci a striebra na strieborné a na všelijaké dielo, ktoré má byť vytvorené rukou remeselníkov. A kto je ešte ochotný naplniť svoju ruku dnes pre JeHoVaHa?
6. A tak boli ochotné kniežatá otcov a kniežatá pokolení Izraelových i velitelia tisícov a stov i čo do úradníkov nad dielom kráľovým.
7. A dali pre službu domu Božieho päť tisíc hrivien zlata a desať tisíc zlatých daríkov v peňazoch, desať tisíc hrivien striebra, osemnásť tisíc hrivien medi a sto tisíc hrivien železa.
8. A čo sa u ktorého našlo drahého kamenia, dali do pokladu domu JeHoVaHovho oddajúc to do ruky Geršonovca Jechiela.
9. Vtedy sa radoval ľud, že tak ochotne obetovali, lebo celým srdcom obetovali JeHoVaHovi ochotne. Aj sám kráľ Dávid sa radoval veľkou radosťou.
10. <Dávid dobrorečí JeHoVaHovi>Preto dobrorečil Dávid JeHoVaHovi pred očami celého shromaždenia. A Dávid riekol: Požehnaný si ty, JeHoVaHu, Bože Izraela, nášho otca, od vekov až na veky!
11. Tvoja je, ó, JeHoVaHu, velebnosť i hrdinská moc i sláva i víťazstvo i veličenstvo, áno všetko na nebi i na zemi. Tvoje je, ó, JeHoVaHu, kráľovstvo, a ty si vyvýšený všetkému za hlavu.
12. A bohatstvo a sláva prichodí zpred tvojej tvári, a ty panuješ nad všetkým, a v tvojej ruke je sila i udatnosť, a v tvojej ruke je zveličiť a posilniť, koho len chceš.
13. A tak teraz, ó, náš Bože, ďakujeme ti a chválime meno tvojej slávy.
14. Lebo veď kto som ja, a kto je môj ľud, aby sme mali toľko moci obetovať tak ochotne jako toto?! Lebo od teba je to všetko, a vezmúc z tvojej ruky dali sme tebe.
15. Lebo sme cudzincami pred tebou a pohostínmi, jako boli aj všetci naši otcovia. Naše dni sú jako tieň na zemi, a nieto nádeje trvať.
16. JeHoVaHu, náš Bože, všetko toto veľké množstvo, ktoré sme pripravili, aby sme ti vystavili dom pre meno tvojej svätosti, je z tvojej ruky, a tvoje je všetko.
17. A ja viem, môj Bože, že ty zpytuješ srdce a máš záľubu v úprimnosti, preto, čo sa mňa týka, v úprimnosti svojho srdca obetoval som ochotne všetko toto. A teraz vidím s radosťou i tvoj ľud, ktorý sa tu nachodí, že ti ochotne obetoval.
18. JeHoVaHu, Bože Abrahámov, Izákov a Izraelov, Bože našich otcov, zachovaj toto na veky za útvar myšlienok srdca svojho ľudu a ustav ich srdce, aby vždy stálo pevne k tebe.
19. A Šalamúnovi, môjmu synovi, daj úprimné srdce nedelené, aby ostríhal tvoje prikázania, tvoje svedoctvá a tvoje ustanovenia a aby činil to všetko a aby vystavil palác, ktorý som pripravil.-
20. <Ľud sa klania JeHoVaHovi; jie a pije pred JeHoVaHom s radosťou>Potom riekol Dávid celému shromaždeniu: Nože dobrorečte JeHoVaHovi, svojmu Bohu! A dobrorečili celé shromaždenie JeHoVaHovi, Bohu svojich otcov, a skloniac hlavy poklonili sa JeHoVaHovi i kráľovi.
21. A obetovali JeHoVaHovi bitné obeti a obetovali JeHoVaHovi zápalné obeti na druhý deň, tisíc juncov, tisíc baranov, tisíc oviec a ich liate obeti a iných obetí bitných množstvo pre celého Izraela.
22. <Šalamún na tróne JeHoVaHovom>A tak jedli a pili pred JeHoVaHom toho dňa s veľkou radosťou a učinili Šalamúna, syna Dávidovho, po druhý raz kráľom a pomazali JeHoVaHovi za vojvodu a Cádoka za kňaza.
23. Tak dosadol Šalamún na trón JeHoVaHov, aby bol kráľom namiesto Dávida, svojho otca, a šťastne sa mu vodilo, a poslúchal ho celý Izrael.
24. A všetky kniežatá a všetci hrdinovia aj všetci synovia kráľa Dávida poddali sa kráľovi Šalamúnovi.
25. A JeHoVaH zveličil Šalamúna vysoko pred očami celého Izraela a dal na neho slávu kráľovstva, jakej nebolo na niktorom kráľovi pred ním, ktorý bol nad Izraelom.
26. <Kraľovanie Dávidovo a jeho smrť>A Dávid, syn Izaiho, kraľoval nad celým Izraelom.
27. A dní, ktoré kraľoval nad Izraelom, bolo štyridsať rokov; v Hebrone kraľoval sedem rokov a v Jeruzaleme kraľoval tridsaťtri rokov.
28. A zomrel v dobrej starobe, sýty dní, bohatstva a slávy, a kraľoval Šalamún, jeho syn, miesto neho.
29. A deje kráľa Dávida, prvé i posledné, tie hľa, sú napísané v dejinách vidiaceho Samuela a v dejinách proroka Nátana a v dejinách videnia vidiaceho Gáda,
30. s celým jeho kraľovaním i s celou jeho hrdinskou silou jako i s časmi s ich radosťou i žalosťou, ktoré prešli cez neho i cez Izraela i cez všetky kráľovstvá tých zemí.

  1Chronicles (29/29)