1Chronicles (27/29)  

1. <Dvanásť veliteľov a ich čaty, každý mesiac iný>A synovia Izraelovi čo do svojho počtu, hlavy otcov a velitelia tisícov a stov, a ich úradníci, ktorí slúžili kráľovi vo všetkých veciach oddelení, ktoré prichádzali a odchádzali mesiac po mesiaci, po všetky mesiace roka; jedného oddelenia bolo dvadsaťštyri tisíc.
2. Nad prvým oddelením prvého mesiaca bol Jašobám, syn Zabdielov, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc.
3. Zo synov Fáresových bol jeden hlavou všetkým veliteľom vojsk, prvého mesiaca.
4. A nad oddelením druhého mesiaca bol Achochovec Dodai, a vojvodom jeho oddelenia bol Miklot, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc.
5. Veliteľom tretieho vojska tretieho mesiaca bol Benaiáš, syn Jehojadu, najvyššieho kňaza, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc.
6. Ten istý Benaiáš bol hrdinom medzi tridsiatimi a nad tridsiatimi, a vojvodom jeho oddelenia bol Ammizabad, jeho syn.
7. Štvrtého oddelenia štvrtého mesiaca bol veliteľom Azael, brat Joábov, a Zebadiáš, jeho syn, po ňom, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc.
8. Piateho oddelenia piateho mesiaca bol veliteľom Šamhút Jizrachitský, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc.
9. Šiesteho oddelenia šiesteho mesiaca bol veliteľom Híra, syn Ikkeša Tekoanského, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc.
10. Siedmeho oddelenia siedmeho mesiaca bol veliteľom Chelec Pelonský zo synov Efraimových, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc.
11. Ôsmeho oddelenia ôsmeho mesiaca bol veliteľom Sibbechai Chušatský zo Zerachovcov, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc.
12. Deviateho oddelenia deviateho mesiaca bol veliteľom Abiézer Anatólsky z Benjaminovcov, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc.
13. Desiateho oddelenia desiateho mesiaca bol veliteľom Maharai Netofatský zo Zerachovcov, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc.
14. Jedenásteho oddelenia jedenásteho mesiaca bol veliteľom Benaiáš Piratonský zo synov Efraimových, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc.
15. Dvanásteho oddelenia dvanásteho mesiaca bol veliteľom Cheldai Netofatský z Otniela, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc.
16. <Vojvodcovia nad pokoleniami Izraelovými>Krome toho boli nad pokoleniami Izraelovými zvláštni vojvodovia; vojvodom Rúbenovcov bol Eliézer, syn Zichriho; Simeonovcov Šefatiáš, syn Maachu;
17. Levitov Chašabiáš, syn Kemuelov; Áronovcov Cádok;
18. synov Júdových Elihu z bratov Dávidových; Izachárovcov Omri, syn Michaelov;
19. Zabulonovcov Jišmaiáš, syn Obadiášov; synov Naftaliho Jerimót, syn Azrielov;
20. synov Efraimových Hozeáš, syn Azaziášov; polovice pokolenia Manassesovho Joel, syn Pedaiášov.
21. druhej polovice pokolenia Manassesovho v Gileádsku Jiddo, syn Zachariášov; Benjaminovcov Jaasiel, syn Abnerov;
22. Dánovcov Azarel, syn Jerochámov. To boli velitelia pokolení Izraelových.
23. Ale Dávid ich nespočítal všetkých, tých, ktorí boli vo veku od dvadsať rokov niže, lebo JeHoVaH povedal, že rozmnoží Izraela jako hviezdy nebies.
24. Joáb, syn Ceruje, bol započal počítať, ale nedokončil; lebo preto povstal hnev na Izraela, ani nebol zaznamenaný ten počet do počtu letopisov kráľa Dávida.
25. <Dávidovi rôzni úradníci>A nad pokladmi kráľovými bol Azmávet, syn Adielov, a nad pokladmi na poli, v mestách a vo vsiach a baštách bol Jehonatán, syn Uziášov.
26. Nad tými, ktorí robili prácu na poli obrábajúc zem, bol Ezri, syn Kelubov.
27. Nad vinicami Šimei Rámatský a nad tým, čo bolo vo viniciach, nad pokladmi vína, Zabdi Šifemský.
28. Nad olivami a nad sykomorami, ktoré boli na nížinách Bál-chanán Gederský a nad pokladmi oleja Joas.
29. Nad veľkým statkom rožným pasúcich v Sárone Šitrai Sáronský a nad veľkým statkom rožným po dolinách Šafat, syn Adlaiho.
30. Nad veľblúdami Obil Izmaelský a nad oslami Jechdeiáš Meronotský.
31. A nad drobným stádom Jazíz Hagarský. Tí všetci boli správcami majetku, ktorí mal kráľ Dávid.
32. A Jehonatán, strýc Dávidov, bol radcom, rozumný to muž, a pisárom, znalým písma, a Jechiel, syn Chachmoniho, bol so synmi kráľovskými.
33. A Achitofel bol radcom kráľovým a Chúšai Arechitský priateľom kráľovým.
34. A po Achitofelovi bol Jehojada, syn Benaiášov, a Ebiatár, a veliteľom vojska kráľovho bol Joáb.

  1Chronicles (27/29)