1Chronicles (25/29)  

1. <Rozdelenie spevákov na dvadsaťštyri oddelení alebo tried>Krome toho oddelil Dávid a velitelia vojska pre službu synov Azafových, Hémanových a Jedutúnových, ktorí by prorokovali pri citarách, pri harfách a pri cymbaloch. A ich počet, počet mužov práce, podľa ich služby, bol nasledujúci:
2. Zo synov Azafových: Zakkúr, Jozef, Netaniáš a Ašaréla, synovia Azafovi, pod správou Azafa, prorokujúceho na rozkaz kráľov
3. Čo do Jedutúna. Synovia Jedutúnovi: Gedaliáš, Ceri, Izaiáš, Chašabiáš, Mattitiáš a Šimei, šiesti, pod správou svojho otca Jedutúna, ktorý prorokoval pri citare spolu s oslavovaním a chválením JeHoVaHa.
4. Čo do Hémana. Synovia Hémanovi: Bukkiáš, Mattaniáš, Uziel, Šebuel, Jerimót, Chananiáš, Chanáni, Eliata, Giddalti, Romamtiézer, Jošbekáša, Malloti, Hotír a Machaziót.
5. Tí všetci boli synmi Hémana, vidiaceho kráľovstvo v slovách a veciach Božích, a boli nato, aby vyvyšovali roh spasenia. A Bôh dal Hémanovi štrnásť synov a tri dcéry.
6. Tí všetci boli pod správou svojho otca, postavení k spevu v dome JeHoVaHovom s cymbalmi, s harfami a s citarami, ustanovený k službe v dome Božom podľa rozkazu kráľovho, Azaf, Jedutún a Héman.
7. A ich počet bol spolu s ich bratmi, vycvičenými v speve JeHoVaHovom, všetko majstri, počtom dvesto osemdesiatosem.
8. A tak hádzali losy o poradie svojej služby spolu, jako malý, tak veľký, majster s učňom.
9. A prvý los vyšiel Azafovi, a to Jozefovi, druhý Gedaliášovi, jemu, jeho bratom a jeho synom, spolu dvanástim;
10. tretí Zakkúrovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;
11. štvrtý Jicrimu, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;
12. piaty Netaniášovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;
13. šiesty Bukkiášovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;
14. siedmy Ješarélovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;
15. ôsmy Izaiášovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;
16. deviaty Mattaniášovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;
17. desiaty Šimeimu, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;
18. jedenásty Azarelovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;
19. dvanásty Chašabiášovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;
20. trinásty Šubaelovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;
21. štrnásty Mattitiášovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;
22. pätnásty Jeremótovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;
23. šestnásty Chananiášovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;
24. sedemnásty Jošbekášovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;
25. osemnásty Chanánimu, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;
26. devätnásty Mallotimu, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;
27. dvatsiaty Ellijatovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;
28. dvatsiaty prvý Hotírovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;
29. dvatsiaty druhý Giddaltimu, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;
30. dvatsiaty tretí Machaziótovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;
31. dvatsiaty štvrtý Romamtiézerovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim.

  1Chronicles (25/29)