1Chronicles (24/29)  

1. <Dvadsaťštyri oddelení čiže tried synov Áronových>A čo do synov Áronových. Toto boli ich oddelenia. Synovia Áronovi boli: Nádab a Abíhu, Eleazár a Itamár.
2. Ale Nádab a Abíhu zomreli pred svojím otcom a synov nemali; preto potom konali kňazský úrad Eleazár a Itamár.
3. A podelil ich Dávid a Cádok, ktorý bol zo synov Eleazárových, a Achimelech, ktorý bol zo synov Itamárových, podľa ich počtu a úradu v ich službe.
4. A našlo sa, že je viac synov Eleazárových čo do hláv mužov ako synov Itamárových, a podelili ich. Synov Eleazárových bolo šestnásť hláv podľa domu otcov a synov Itamárových podľa domu ich otcov osem hláv.
5. Podelili ich losmi jedných s druhými, spolu, pretože velitelia svätyne a velitelia Boží boli zo synov Eleazárových, i medzi synmi Itamárovými.
6. A popísal ich Šemaiáš, syn Natanaelov, pisár, z pokolenia Léviho, pred kráľom a pred veliteľmi, pred kňazom Cádokom a pred Achimelechom, synom Ebiatárovým, a pred hlavami otcov, otcov kňazov a Levitov, takže jeden otcovský dom bol vzatý losom a zaznamenaný Eleazárovi a vše jeden vzatý Ebiatárovi.
7. A prvý los vyšiel Jehojaribovi, druhý Jedaiášovi,
8. tretí Chárimovi, štvrtý Seorímovi,
9. piaty Malkiášovi, šiesty Mijjaminovi,
10. siedmy Hakkócovi, ôsmy Abiášovi,
11. deviaty Ješuovi, desiaty Šechaniášovi,
12. jedenásty Eljašibovi, dvanásty Jakimovi,
13. trinásty Chuppovi, štrnásty Ješebábovi,
14. pätnásty Bilgovi, šestnásty Immerovi,
15. sedemnásty Chezírovi, osemnásty Happicecovi,
16. devätnásty Petachiášovi, dvadsiaty Jechezkélovi,
17. dvadsiaty prvý Jachinovi, dvadsiaty druhý Gamúlovi,
18. dvadsiaty tretí Delaiášovi, dvadsiaty štvrtý Maazeiášovi.
19. To bola ich úloha čo do ich služby, vchádzať do domu JeHoVaHovho podľa svojho poriadku, pod správou Árona, svojho otca, tak ako mu prikázal JeHoVaH, Bôh Izraelov.
20. A čo do ostatných synov Léviho. Zo synov Amramových Šubael, zo synov Šubaelových Jechdeiáš.
21. Čo do Rechabiáša: zo synov Rechabiášových bol hlavou Jišiáš.
22. Z Jiceharovcov Šelomót, zo synov Šelomótových Jachat.
23. A synovia Hebronovi: Jeriáš bol hlavou, Amariáš druhý, Jachaziel tretí, Jekameám štvrtý.
24. Synovia Uzielovi: Mícha, zo synov Míchových Šamír.
25. Brat Míchov Jišiáš, zo synov Jišiášových Zachariáš.
26. Synovia Meráriho Machli a Múši; synovia Jaaziášovi: Beno.
27. Synovia Meráriho po Jaaziášovi: Beno, Šoham, Zakkúr a Hibri.
28. Po Machlim: Eleazár, ale ten nemal synov.
29. Po Kíšovi. Synovia Kíšovi: Jerachmeel.
30. A synovia Múšiho: Machli, Éder a Jerimót. To boli synovia Levitov podľa domu svojich otcov.
31. A hodili aj oni losy spolu so svojimi bratmi, synmi Áronovými, pred kráľom Dávidom, pred Cádokom a Achimelechom a pred hlavami otcov, otcov kňazov a Levitov, prední otcovia každý spolu so svojím menším bratom.

  1Chronicles (24/29)