1Chronicles (23/29)  

1. <Šalamún kráľom. Spočítanie a rozdelenie Levitov>A keď už bol Dávid starý a sýty dňov, učinil Šalamúna, svojho syna, kráľom nad Izraelom.
2. A shromaždil všetky kniežatá Izraelove i kňazov i Levitov.
3. A Levitovia boli spočítaní vo veku od tridsiateho roku a vyše, a ich počet bol podľa ich hláv, samých mužov, tridsaťosem tisíc.
4. Z týchto bolo postavených nad dielom domu JeHoVaHovho dvadsaťštyri tisíc, a úradníkov a sudcov šesť tisíc;
5. štyri tisíce bolo vrátnych a štyri tisíce tých, ktorí chválili JeHoVaHa na hudobných nástrojoch, ktorých som vraj narobil nato, aby chválili.
6. A Dávid si ich rozdelil na oddelenia podľa synov Léviho, podľa Geršona, Keháta a Meráriho.
7. <Geršonovci>Z Geršonovcov boli Laadán a Šimei;
8. synovia Laadánovi: hlavou bol Jechiel, Zétan a Joel, traja.
9. Synovia Šimeiho: Šelomit, Chaziel a Háran, traja. Tí boli hlavami otcov čeľadí Laadána.
10. Synovia Šimeiho: Jachat, Zíza, Jehuš a Beria. To boli synovia Šimeiho, štyria.
11. A Jachat bol hlavou, a Zíza bol druhý. Ale Jehuš a Beria nemali mnoho synov a preto boli, čo do otcovského domu, počítaní za jedno.
12. <Synovia Kehátovi>Amram, Jicehár, Hebron a Uziel, štyria.
13. Synovia Amramovi: Áron a Mojžiš. A Áron bol oddelený na to, aby ho posvätil Bôh za najsvätejšieho, jeho i jeho synov, až na veky, aby kadili pred JeHoVaHom, aby mu svätoslúžili a aby dávali v jeho mene požehnanie až na veky.
14. A čo sa týka Mojžiša, muža Božieho, jeho synovia boli pripočítaní k pokoleniu Léviho.
15. Synovia Mojžišovi: Geršom a Eliézer.
16. Synovia Geršomovi: Šebuel bol hlavou.
17. A synovia Eliézerovi boli: Rechabiáš bol hlavou. A Eliézer nemal iných synov, ale synov Rechabiášových bolo veľmi mnoho.
18. Synovia Jicehárovi: Šelomit bol hlavou.
19. Synovia Hebronovi: Jeriáš, hlava, Amariáš druhý, Jachaziel tretí a Jekameán štrtý.
20. Synovia Uzielovi: Mícha, hlava, a Jišiáš druhý.
21. <Synovia Meráriho>Synovia Meráriho: Machli a Múši; synovia Machliho Eleazár a Kíš.
22. A Eleazár zomrel a nemal synov iba dcéry, a pobrali si ich synovia Kíšovi, ich bratanci.
23. Synovia Múšiho: Machli, Éder a Jeremót, traja.
24. <Povinnosti Levitov>To boli synovia Léviho podľa domu svojich otcov, hlavy otcov podľa svojho spočítania, zaznamenaní v počte mien podľa svojich osôb, konajúci prácu čo do služby domu JeHoVaHovho, vo veku od dvadsiateho roku a vyše.
25. Lebo Dávid riekol: JeHoVaH, Bôh Izraelov, dal svojmu ľudu odpočinutia, a teraz bude bývať v Jeruzaleme až na veky.
26. Ani Levitom nebude viacej treba nosiť svätopríbytok ani niktoré jeho nádoby, potrebné k jeho službe.
27. Pretože podľa posledných nariaďujúcich slov Dávidových boli počítaní synovia Léviho, a to vo veku od dvadsiateho roku a vyše.
28. Lebo ich miesto, kde mali stáť, bolo po ruke synov Áronových k službe domu JeHoVaHovho, a boli ustanovení nad dvormi a nad komorami a nad očisťovaním všeličoho svätého a pri práci služby domu Božieho
29. jako aj pri chlebe predloženia a pri jemnej múke bielej na obetný dar obilný a na osúchy, upravené na tenko, nekvasené, a pri panvici a pri zarobenom na rajnici a pri všelijakej miere objemu a dľžky
30. a aby stáli na mieste každého rána oslavovať a chváliť JeHoVaHa, a tak i večer,
31. a pri každom obetovaní zápalných obetí JeHoVaHovi pri sobotách, pri novmesiacoch a pri výročných slávnostiach v určitom počte podľa poriadku, vzloženého na nich, ustavične pred JeHoVaHom.
32. A budú strážiť stráž stánu shromaždenia a stán svätyne jako i stráž synov Áronových, svojich bratov, pri službe domu JeHoVaHovho.

  1Chronicles (23/29)