1Chronicles (22/29)  

1. <Prípravy ku stavbe chrámu>A Dávid riekol: Toto je ten pravý dom JeHoVaHa Boha a toto oltár na zápal pre Izraela.
2. Potom kázal Dávid, aby shromaždili cudzozemcov, ktorí boli v zemi Izraelovej. A postavil z nich, ktorí boli súci, za kameniarov, aby natesali tesaných kameňov staväť dom Boží.
3. I množstvo železa na klince, na dvere brán a na spojky pripravil Dávid i medi také množstvo, že mu nebolo váhy,
4. i cedrového dreva bez počtu, lebo Sidonci a Týrania dopravovali Dávidovi cedrové drevo vo množstve.
5. A Dávid riekol: Šalamún, môj syn, je ešte chlapec a útly, a dom, ktorý sa má staväť JeHoVaHovi, má byť veľký, nádherný a chýrny a na ozdobu všetkým zemiam, preto teda nech mu pripravím, čo treba. A tak pripravil Dávid množstvo staviva pred svojou smrťou.
6. <Úpravy Šalamúnovi a rozkaz kniežatám o stavbe chrámu>Potom povolal Šalamúna, svojho syna, a prikázal mu, aby vystavil dom JeHoVaHovi, Bohu Izraelovmu.
7. A Dávid riekol Šalamúnovi: Môj synu, ja som si bol umienil vystaviť dom menu JeHoVaHa, svojho Boha.
8. Ale stalo sa slovo JeHoVaHovo o mne povediac: Vylial si množstvo krvi a viedol si veľké boje; nebudeš staväť môjmu menu dom, lebo si vylial mnoho krvi na zem predo mnou.
9. Hľa, syn sa ti narodí, ten bude mužom odpočinutia, a dám mu odpočinutie od všetkých jeho nepriateľov naokolo; lebo jeho meno bude Šalamún (* Pokojný), a dám pokoj a ticho za jeho dní na Izraela.
10. Ten vystaví môjmu menu dom a on mi bude za syna, a ja budem jemu za otca a postavím pevne trón jeho kráľovstva nad Izraelom, a bude stáť až na veky.
11. Teraz tedy, môj synu, nech je JeHoVaH s tebou! A tak sa ti šťastne povedie, a vystavíš dom JeHoVaHa, svojho Boha, tak ako hovoril o tebe.
12. Len nech ti dá JeHoVaH rozum a schopnosť rozumieť a nech ti prikáže o Izraelovi a ustaví tvoje srdce tak, aby si ostríhal zákon JeHoVaHa, svojho Boha.
13. Vtedy sa ti šťastne povedie, ak budeš pozorovať, aby si činil ustanovenia a súdy, ktoré prikázal JeHoVaH Mojžišovi vzhľadom na Izraela. Buď silný a zmužilý; neboj sa ani sa nestrachuj!
14. A hľa, ja vo svojej nevoli pripravil som pre dom JeHoVaHov sto tisíc hrivien zlata a tisíc tisícov hrivien striebra, a medi a železu nieto váhy, lebo je toho množstvo. I dreva i kamenia som pripravil, a ty k tomu pridáš, čo bude treba.
15. Krome toho máš u seba množstvo remeselníkov, kameniarov, murárov a tesárov i všelijakých múdrych ľudí, zbehlých v každej práci.
16. Zlatu, striebru, medi a železu neni počtu. Vstaň a rob, a JeHoVaH nech je s tebou!
17. A Dávid prikázal i všetkým kniežatám Izraelovým, aby pomáhali Šalamúnovi, jeho synovi,
18. povediac: Či nie je JeHoVaH, váš Bôh, s vami? A dal vám odpočinutia zo všetkých strán, lebo dal obyvateľov zeme do mojej ruky, a zem je podmanená pred JeHoVaHom a pred jeho ľudom.
19. Teraz tedy pridajte svoje srdce a svoju dušu k tomu, aby ste hľadali JeHoVaHa, svojho Boha, a vstanúc staväjte svätyňu JeHoVaHa Boha, aby ste vniesli truhlu smluvy JeHoVaHovej i sväté nádoby Božie do domu, vystaveného menu JeHoVaHovmu.

  1Chronicles (22/29)