1Chronicles (2/29)  

1. <Synovia Izraelovi a Júdovi po Dávida>Toto boli synovia Izraelovi: Rúben, Simeon, Lévi a Júda, Izachár a Zabulon,
2. Dán, Jozef a Benjamin, Naftali, Gád a Aser.
3. Synovia Júdovi: Hér, Onan a Šéla. Tí traja sa mu narodili z dcéry Šuovej, Kananejky. Ale Hér, prvorodený Júdov, bol zlý v očiach JeHoVaHových, a preto ho zabil.
4. A Támar, jeho nevesta, mu porodila Fáresa a Zéracha. Všetkých synov Júdových bolo päť.
5. Synovia Fáresovi: Ezrom a Chamuel.
6. A synovia Zérachovi: Zimri, Étan, Héman, Kalkol a Dára. Ich všetkých bolo päť.
7. Synovia Karmiho: Achár, ktorý zarmútil Izraela dopustiac sa prestúpenia pri veci, danej pod kliatbu.
8. Synovia Étanovi: Azariáš.
9. A synovia Ezromovi, ktorí sa mu narodili: Jerachmeel, Rám a Kelubai.
10. A Rám splodil Aminadába, a Aminadáb splodil Názona, knieža synov Júdových.
11. A Názon splodil Salmona, a Salmon splodil Boaza.
12. Boaz splodil Obéda, a Obéd splodil Izaiho.
13. Izai splodil svojho prvorodeného Eliába a Abinadába druhého a Šimu tretieho,
14. Natanaela štvrtého, Raddaiho piateho,
15. Ocema šiesteho, Dávida siedmeho.
16. A ich sestry: Ceruja a Abigaiľ. A synovia Ceruje boli: Abišai, Joáb a Azael, traja.
17. A Abigaiľ porodila Amazu, a otec Amazov bol Jeter Izmaelský.
18. <Rôzne rody>A Kálef, syn Ezromov, tiež splodil so svojou ženou Azubou a s Jeriotou synov. A toto boli jej synovia: Ješer, Šobáb a Ardon.
19. A keď zomrela Azuba, vzal si Kálef Efratu, ktorá mu porodila Húra.
20. A húr splodil Úriho, a Úri splodil Becaleela.
21. Potom vošiel Ezrom k dcére Machíra, otca Gileádovho, a vzal si ju, keď mal šesťdesiat rokov, a porodila mu Segúba.
22. A Segúb splodil Jaira, ktorý mal dvadsaťtri miest v zemi Gileáda.
23. A gešúr a Sýr vzali od nich dediny Jairove jako i Kenat s jeho mestečkami, šesťdesiat miest. Tí všetci boli synmi Machíra, otca Gileádovho.
24. I po smrti Ezromovej v Kálef-efrate žena Ezromova, Abia, mu porodila Ašchúra, otca Tekoy.
25. A synovia Jerachmeela, prvorodeného Ezromovho, boli: prvorodený Rám, Búna, Oren a Ocem, Achiáš.
26. A Jerachmeel mal i druhú ženu, ktorej bolo meno Atara. To bola matka Onámova.
27. A synovia Ráma, prvorodeného Jerachmeelovho, boli: Maac, Jamin a Éker.
28. A synovia onámovi boli: Šammai a Jada. A synovia Šammaiho: Nádab a Abišúr.
29. A meno ženy Abišúrovej bolo Abichaiľ, ktorá mu porodila Achbána a Molída.
30. Synovia Nádabovi: Seled a Appaim. A Seled zomrel bez synov.
31. Synovia Appaimovi: Jiši. A synovia Jišiho: Šešan. A synovia Šešanovi: Achlai.
32. Synovia Jadu, brata Šammaiho: Jeter a Jonatán. A Jeter zomrel bez synov.
33. A synovia Jonatánovi: Pelet a Zaza. To boli synovia Jerachmeelovi.
34. A Šešan nemal synov iba dcéry. A Šešan mal egyptského sluhu, ktorému bolo meno Jarcha.
35. A Šešan dal svoju dcéru Jarchovi, svojmu sluhovi, za ženu, ktorá mu porodila Attaiho.
36. A Attai splodil Nátana. A Nátan splodil Zabáda.
37. Zábad splodil Eflála. A Eflál splodil Obéda.
38. Obéd splodil Jehu-va. A Jehu splodil Azariáša.
39. Azariáš splodil Chéleca. A chélec splôodil Elásu.
40. Élasa splodil Sismaiho. A Sismai splodil Šallúma.
41. Šallúm splodil Jekamiáša. A Jekamiáš splodil Elišamu.
42. A synovia Kálefa, brata Jerachmeelovho: Méša, jeho prvorodený; to bol otec Zífovcov; a synovia Márešu, otca Hebronovho.
43. Synovia Hebronovi: Kórach, Tappuach, Rékem a Šema.
44. A Šema splodil Rachama, otca Jorkeámovho. A Rékem splodil Šammaiho.
45. A syn Šammaiho bol Máon, a Máon bol otcom Bét-cura.
46. A Efa, ženina Kálefova, porodila Chárana, Mócu a Gázeza. A cháran splodil Gázeza.
47. A synovia Johedaiho: Régem, Jotám, Géšan, Pelet, Éfa a Šaaf.
48. Ženina Kálefova Maacha porodila Šébera a Tirchana.
49. A porodila Šaafa, otca Madmannu, Ševu, otca Machbénu, a otca Gibee. A dcéra Kálefova bola Achsa.
50. To boli synovia Kálefovi, syna Húrovho, prvorodeného Efraty; Šóbal, otec Kirjat-jearíma.
51. Salma, otec Betlehema, Cháref, otec Bét-gádera.
52. A synovia Šobála, otca Kirijat-jearíma, boli: Hároe, Chaci-hammenúchot.
53. A čeľade Kirjat-jearíma: Jitrovci, Pútovci, Šummátovci a Mišráiti. Z tých vyšli Cáreatovci a Eštaulovci.
54. Synovia Salmu: Betlehem, Netofatovci, Atarot, dom Joábov a Chaci-hammenachtovci, Cáreiti.
55. A čeľade pisárov, ktorí bývali v Jabeci, Tirátovci, Šimátovci, Suchátovci. To sú Kinejci, ktorí pošli z Chamatu, otca to Bét-rechába.

  1Chronicles (2/29)