1Chronicles (16/29)  

1. <Truhla na svojom mieste. Speváci>A keď doniesli truhlu Božiu, postavili ju naprostred stánu, ktorý jej postavil Dávid, a obetovali zápalné obeti a pokojné obeti pred Bohom.
2. A keď doobetoval Dávid zápalnú obeť a pokojné obeti, požehnal ľud v mene JeHoVaHovom.
3. A nadelil všetkým mužom Izraelovým, všetkým, od muža až po ženu, každému pecník chleba, kus pečeného mäsa a kus hroznového koláča.
4. Potom postavil pred truhlu JeHoVaHovu niektorých z Levitov za svätoslužobníkov, a síce nato, aby pripomínali jeho skutky, aby ďakujúc vyznávali a chválili JeHoVaHa, Boha Izraelovho.
5. Azaf bol prvý a druhý po ňom Zachariáš, Jehiel a Šemirámot, Jechiel, Mattitiáš, Eliáb, Benaiáš, Obéd-edom a Jehiel s hudobnými nástrojami citár a s harfami, a Azaf hral zvučne na cymbaly.
6. A Benaiáš a Jachaziel, kňazi, s trúbami ustavične, pred truhlou smluvy Božej.
7. <Chválospev Dávidov>Toho dňa, vtedy dal Dávid po prvé oslavovať JeHoVaHa do ruky Azafa a jeho bratov.
8. Oslavujte JeHoVaHa! Vzývajte jeho meno! Oznamujte jeho skutky medzi národmi!
9. Spievajte mu, spievajte mu žalmy! Rozmýšľajte o všetkých jeho divoch!
10. Chváľte sa menom jeho svätosti! Nech sa raduje srdce tých, ktorí hľadajú JeHoVaHa!
11. Hľadajte JeHoVaHa a jeho silu; vyhľadávajte jeho tvár ustavične!
12. Pamätajte na jeho divy, ktoré učinil, na jeho zázraky a na súdy jeho úst,
13. vy, semeno Izraela, jeho služobníka, synovia Jakobovi, jeho vyvolení!
14. On je JeHoVaH, náš Bôh; jeho súdy na celej zemi.
15. Pamätajte na jeho smluvu na veky, na slovo, ktoré prikázal, do tisíc pokolení,
16. na jeho smluvu, ktorú učinil s Abrahámom, a na jeho prísahu, ktorú prisahal Izákovi.
17. A postavil to Jakobovi za zákon, Izraelovi za večnú smluvu
18. povediac: Tebe dám Kananejskú zem za podiel vášho dedičstva,
19. vtedy, keď vás bol ešte len malý počet, keď vás bolo máličko, a boli ste v nej pohostínmi.
20. A chodili od národa k národu a z kráľovstva k inému ľudu.
21. Nedal nikomu, aby im ublížil, a karhal pre nich i kráľov
22. hovoriac: Nedotýkajte sa mojich pomazaných a mojim prorokom nečiňte zlého!
23. Spievajte JeHoVaHovi, celá zem! Zvestujte jeho spasenie zo dňa na deň!
24. Rozprávajte jeho slávu medzi národami, medzi všetkými ľuďmi jeho divy!
25. Lebo veľký je JeHoVaH a hoden všetkej chvály; je strašný nad všetkých bohov.
26. Lebo všetci bohovia národov sú ničomné modly, ale JeHoVaH učinil nebesia.
27. Veličenstvo a nádhera je pred ním, sila a veselosť na jeho mieste.
28. Vzdajte JeHoVaHovi, čeľade národov, vzdajte JeHoVaHovi česť a silu!
29. Vzdajte JeHoVaHovi česť jeho mena! Doneste posvätný dar a prijdite pred jeho tvár! Klaňajte sa JeHoVaHovi v okrase svätosti!
30. Traste sa pred jeho tvárou, celá zem, a bude upevnený okruh sveta, tak aby sa nepohol.
31. Nech sa radujú nebesia, a nech plesá zem, a nech povedia medzi národami: JeHoVaH kraľuje!
32. Nech hučiac buráca more i jeho náplň! Nech sa veselí pole i všetko, čo je na ňom!
33. Vtedy budú plesať stromy v hore pred JeHoVaHom, lebo ide súdiť zem!
34. Oslavujte JeHoVaHa, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky!
35. A povedzte: Spas nás, Bože nášho spasenia, a shromaždi nás a vytrhni nás z pohanov, aby sme oslavovali meno tvojej svätosti a chlúbili sa tvojou chválou.
36. Požehnaný JeHoVaH, Bôh Izraelov, od vekov až na veky! A všetok ľud povedal: Ameň! A chválil JeHoVaHa.
37. <Ustanovenie svätoslužobníkov>A zanechal tam pred truhlou smluvy JeHoVaHovej Azafa a jeho bratov, aby svätoslúžili pred truhlou ustavične podľa toho, čo v ktorý deň bolo treba;
38. aj Obéd-edoma a ich bratov, šesťdesiatich a ôsmich, aj Obéd-edoma, syna Jedutúnovho, i Chosu, za vrátnych.
39. A Cádoka, kňaza, a jeho bratov, kňazov, zanechal pred príbytkom JeHoVaHovým na výšine, ktorá bola v Gibeone,
40. aby obetovali JeHoVaHovi zápalné obeti na oltári zápalu ustavične, ráno i večer, a to podľa všetkého toho, čo je napísané v zákone JeHoVaHovom, ktorý prikázal Izraelovi.
41. A s nimi Héman a Jedutún a ostatok vybraných, ktorí boli označení podľa mena, aby oslavovali JeHoVaHa, pretože jeho milosť trvá na veky.
42. A u nich, u Hémana a Jedutúna, nechal i trúby a cymbaly, ktorí mali húsť zvučne, aj iné nástroje k sprievodu spevu Božieho, a synov Jedutúnových postavil k bráne.
43. A tak sa rozišiel všetok ľud, odíduc každý do svojho domu. A Dávid sa obrátil domov, aby požehnal svoj dom.

  1Chronicles (16/29)