1Chronicles (15/29)  

1. <Prenesenie truhly smluvy s radosťou>A nadovážil si domov v meste Dávidovom a pripravil miesto truhle Božej a roztiahol pre ňu stán.
2. Vtedy povedal Dávid: Nikto nemá nosiť truhlu Božiu iba Levitovia; lebo ich si vyvolil JeHoVaH na to, aby nosili truhlu Boha a aby mu svätoslúžili až na veky.
3. A Dávid shromaždil celého Izraela do Jeruzalema, aby priniesli truhlu JeHoVaHovu hore na jej miesto, ktoré jej pripravil.
4. A Dávid shromaždil synov Áronových a Levitov.
5. Zo synov Kehátových veliteľ Uriel a jeho bratia sto dvadsiati.
6. Zo synov Meráriho veliteľ Asaiáš a jeho bratia dvesto dvadsiati.
7. Zo synov Geršomových veliteľ Joel a jeho bratia sto tridsiati.
8. Zo synov Elicafánových veliteľ Šemaiáš a jeho bratia počtom dvesto.
9. Zo synov Hebronových veliteľ Eliel a jeho bratia osemdesiati.
10. Zo synov Uzielových veliteľ Amminadáb a jeho bratia sto dvanásti.
11. A Dávid povolal Cádoka a Ebiatára, kňazov, i Levitov: Uriela, Asaiáša, Joela, Šemaiáša, Eliela a Amminadába
12. a povedal im: Vy ste hlavami otcov Levitov; posväťte sa vy i vaši bratia a preneste truhlu JeHoVaHa, Boha Izraelovho, hore na miesto, ktoré som jej pripravil.
13. Lebo preto, že ste tak neurobili vy tam na počiatku, učinil JeHoVaH, náš Bôh, trhlinu medzi nami, lebo sme ho nehľadali podľa poriadku.
14. Vtedy sa posvätili kňazi i Levitovia, aby preniesli hore truhlu JeHoVaHa, Boha Izraelovho.
15. A tedy niesli synovia Levitov truhlu Božiu tak, ako prikázal Mojžiš, podľa slova JeHoVaHovho, na svojich pleciach, na sochoroch, na sebe.
16. A Dávid riekol veliteľom Levitov, aby postavili svojich bratov spevákov do služby s nástrojami k sprievodu spevu, s citarami, harfami a s cymbalmi, aby dali čuť hudbu a spev pozdvihnúc hlas na radosť.
17. A tak postavili Levitovia Hémana, syna Joelovho, a z jeho bratov Azafa, syna Berechiášovho; a zo synov Meráriho, ich bratov, Étana, syna Kúšaiášovho.
18. A s nimi ich bratov druhého radu: Zachariáša, (Bena) a Jaziela, Šemirámota, Jechiela, Unniho, Eliába, Benaiáša, Maaseiáša, Mattitiáša, Elifleáša, Mikneiáša, Obéd-edoma a Jehiela, vrátnych.
19. A speváci Héman, Azaf a Étan, s medenými cymbalmi, boli nato, aby dali čuť hudbu a spev.
20. Zachariáš, Aziel, Šemirámot, Jechiel, Unni, Eliáb, Maaseiáš a Benaiáš húdli na citary vysokým spevom na spôsob ako devy.
21. Mattitiáš, Elifleáš, Mikneiáš, Obéd-edom, Jehiel a Azaziáš hrali na harfy na ôsmy hlas nízky, aby viedli spev.
22. Chenaniáš, veliteľ Levitov, bol nad povznášaním hlasu; vyučoval povznášaniu hlasu, lebo sa rozumel tomu.
23. A Berechiáš a Elkána boli vrátnymi pri truhle.
24. Šebaniáš, Jozafat, Natanael, Amazai, Zachariáš, Benaiáš a Eliézer, kňazi, trúbili na trúby pred truhlou Božou, a Obéd-edom a Jechiáš boli tiež vrátnym pri truhle.
25. A tak išiel Dávid i starší Izraelovi i velitelia tisícov, aby preniesli truhlu smluvy JeHoVaHovej z domu Obéd-edoma ta hore s radosťou.
26. A stalo sa, pretože Bôh pomáhal Levitom, ktorí niesli truhlu smluvy JeHoVaHovej, že obetovali sedem juncov a sedem barancov.
27. A Dávid bol odiaty kmentovým plášťom ako i všetci Levitovia, ktorí niesli truhlu, i speváci i Chenaniáš, veliteľ spevu, speváci, a Dávid mal na sebe ľanový efod.
28. A celý Izrael niesli hore truhlu smluvy JeHoVaHovej s radostným krikom a so zvukom surmy, s trúbami a cymbalmi, hlasite hrajúc na citarách a harfách.
29. A stalo sa, keď prišla truhla smluvy JeHoVaHovej až po mesto Dávidovo, že Míchaľ, dcéra Saulova, hľadela z okna. A keď videla kráľa Dávida, že poskakuje a plesá, pohŕdla ním vo svojom srdci.

  1Chronicles (15/29)