1Chronicles (12/29)  

1. <Ktorí prišli za Dávidom do Ciklagu>A toto sú tí, ktorí prišli za Dávidom do Ciklagu, kým bol ešte zavrený a kým sa ešte skrýval pred Saulom, synom Kíša, a boli medzi hrdinami, ktorí pomáhali v boji,
2. ozbrojený lučišťom a bojujúc pravicou i ľavicou kamením i strelami z lučišťa, z bratov Saulových, z Benjamina.
3. Predný bol Achiézer a Joas, synovia Šemau Gibeatského, a Jeziel a Pelet, synovia Azmávetovi, a Berácha a Jehu Anatótsky
4. a Jišmaiáš Gibeonský, hrdina medzi tridsiatimi a nad tridsiatimi, a Jeremiáš, Jachaziel, Jochanan, a Jozabad Gederátsky,
5. Elúzai, Jerimót, Bealiáš, Šemariáš, Šefatiáš Charúfsky,
6. Elkána, Jišiáš, Azarel, Joézer, Jašobám, Kórachovci,
7. Joela a Zebadiáš, synovia Jerochámovi z Gedóra.
8. A z Gádovcov oddelili sa a prešli k Dávidovi do pevnosti na púšť, udatní mužovia, bojovníci, súci do boja, narábajúci so štítom a s ťažkou kopijou, ktorých tvári boli jako tvári ľva, a čo do rýchlosti boli jako srny na vrchoch.
9. Ézer bol prvý, Obadiáš druhý, Eliáb tretí,
10. Mišmanna štvrtý, Jirmiáš piaty,
11. Attai šiesty, Eliel siedmy,
12. Jochanan ôsmy, Elzábad deviaty,
13. Jeremiáš desiaty, Machbannai jedenásty.
14. Tí boli zo synov Gádových, hlavy vojska, čo menší jeden na sto a čo váčší jeden na tisíc.
15. To boli tí, ktorí prešli cez Jordán v prvom mesiaci, keď bol preplnil všetky svoje brehy, a prinútili na útek všetky doliny, na východ i na západ.
16. A prišli aj niektorí zo synov Benjaminových a Júdových až k pevnosti za Dávidom.
17. A Dávid im vyšiel vústrety, odpovedal a riekol im: Ak ste prišli ku mne pre pokoj, aby ste mi pomáhali, bude mi srdce s vami za jedno. Ale ak nato, aby ste ma preľstili a vydali mojim nepriateľom, kým nie je na mojich rukách nijakej ukrutnosti, vtedy nech pohliadne na to Bôh našich otcov a potresce.
18. Vtedy obliekol Duch na seba Amazaiho, hlavu vodcov, ktorý povedal: Tvoji sme, Dávide, a s tebou, synu Izaiho! Pokoj, pokoj tebe, a pokoj tým, ktorí ti pomáhajú! Lebo ti pomáha tvoj Bôh. A tak ich prijal Dávid a dal ich na čelá čiat.
19. Aj z Manassesa prebehli k Dávidovi, keď bol prišiel s Filištínmi proti Saulovi do boja, ale im nepomáhali, lebo poradiac sa poslali ho preč kniežatá Filištínov a povedali: Odpadne od nás proti našim hlavám a predehne k svojmu pánovi Saulovi.
20. Keď išiel do Ciklagu, prebehli k nemu z Manassesa Adnach, Jozabad, Jediael, Michael, Jozabad a Elíhu a Cilletai, hlavy tisícov Manassesových.
21. Aj tí pomáhali s Dávidom proti čate lupičov, lebo všetci boli udatnými mužmi a preto boli veliteľmi vo vojsku.
22. Lebo každého dňa prichádzali bojovníci k Dávidovi, aby mu pomáhali, až ich bol veľký tábor ako tábor Boží.
23. <Ktorí prišli za Dávidom do Hebrona>A toto sú počty čiat ozbrojených do vojska, ktorí prišli k Dávidovi do Hebrona, aby obrátili kráľovstvo Saulovo k nemu podľa slova JeHoVaHovho.
24. Synov Júdových, nosiacich veľký štít a ťažkú kopiu, bolo šesť tisíc osemsto ozbrojených do vojska.
25. Zo synov Simeonových, udatných mužov, súcich do vojska, sedem tisíc a sto.
26. Zo synov Léviho štyri tisíce šesťsto.
27. A Jehojada bol vojvodom synov Áronových a s ním tri tisíce sedemsto.
28. A Cádok, mládenec, udatný muž, a dom jeho otca, velitelia, dvadsiati a dvaja.
29. Zo synov Benjaminových, bratov Saulových, tri tisíce, lebo doteraz ich väčšina strážila stráž domu Saulovho.
30. Zo synov Efraimových bolo dvadsať tisíc osemsto udatných mužov, mužov slávneho mena domu ich otcov.
31. A z polovice pokolenia Manassesovho osemnásť tisíc, ktorí boli označení podľa mena, aby prišli urobiť Dávida kráľom.
32. A zo synov Izachárových, ktorí rozumeli časom, vediac, čo má robiť Izrael, ich hláv bolo dvesto, a všetci ich bratia robili podľa ich slova.
33. Zo Zabulona vychádzajúcich do vojska, zriaďujúcich sa do boja so všelijakými nástrojami vojennými, bolo päťdesiat tisíc, hotových svorne sa shromaždiť do šíku.
34. Z Naftaliho veliteľov tisíc a s nimi ozbrojených veľkým štítom a kopijou tridsaťsedem tisíc.
35. Z Dánovcov zriaďujúcich sa do boja dvadsaťosem tisíc šesťsto.
36. Z Asera vychádzjúcich do vojska, aby sa zriadili do boja, štyridsať tisíc.
37. A zpoza Jordána z Rúbenovcov a z Gádovcov a z polovice pokolenia Manassesovho so všelijakými nástrojami vojennými, potrebnými do boja, sto dvadsať tisíc.
38. Všetci tí bojovníci, hotoví shromaždiť sa do šíku, prišli úprimným srdcom do Hebrona urobiť Dávida kráľom nad celým Izraelom. Ale aj všetok ostatok Izraela bol ako jedno srdce v tom, aby urobili Dávida kráľom.
39. A boli tam s Dávidom tri dni jediac a pijúc, lebo im pripravili ich bratia.
40. Ale aj tí, ktorí im boli blízko, až po Izachára a Zabulona a po Naftaliho, donášali chlieb na osloch a na veľblúdoch a na muliciach a na voloch, jedivo z múky, hrudy fíkov, sušené hrozno, víno a olej a dovádzali voly a drobné stádo, všetkého množstvo, pretože bola radosť v Izraelovi.

  1Chronicles (12/29)