Psalms (98/150)  

1. Imbirai Jehovha rwiyo rutsva; Nokuti akaita zvinhu zvinoshamisa; Chanza chake chorudyi, noruoko rwake rutsvene, zvakamukundisa.
2. Jehovha akazivisa kuponesa kwake; Akaratidza pachena kururama kwake pamberi pavahedheni.
3. Akarangarira ngoni dzake nokutendeka kwake kuimba yaIsiraeri; Migumo yose yapasi yakaona kuponesa kwaMwari wedu.
4. Pururudzirai Jehovha, pasi pose; Danidzirai, muimbe nomufaro, imbai nziyo dzokurumbidza.
5. Imbirai Jehovha nziyo dzokurumbidza nembira; Nembira, uye nenzwi rokuimba.
6. Nehwamanda, nenzwi romumanzi Pururudzai pamberi paMambo, Jehovha.
7. Gungwa ngaritinhire nezvose zviri mukati maro; Nenyika, navanogaramo.
8. Nzizi ngadziuchire; Namakomo ngaaimbe pamwechete nomufaro;
9. Pamberi paJehovha, nokuti anouya kuzotonga pasi, Achatonga nyika zvakarurama, Navanhu nokururama.

  Psalms (98/150)