Psalms (97/150)  

1. Jehovha anobata ushe; nyika ngaifare kwazvo; Zviwi zvizhinji ngazvifare.
2. Makore nerima zvinomukomberedza; Kururama nokururamisa ndidzo nheyo dzechigaro chake choushe.
3. Moto unotungamira pamberi pake, Uchipisa vadzivisi vake pamativi ose.
4. Mheni dzake dzakavheneka nyika yose; Pasi pakaona, ndokubvunda.
5. Makomo akanyauka senamo pamberi paJehovha, Pamberi paShe wapasi pose.
6. Kudenga-denga kunoparidza kururama kwake, Ndudzi dzose dzakaona kubwinya kwake.
7. Vose, vanoshumira mifananidzo yakaveziwa, vanonyadziswa, Ivo vanozvirumbidza pamusoro pezvifananidzo; Namatai kwaari, imi vamwari vose
8. Ziyoni rakanzwa ndokufara, Navakunda vaJudha vakafara kwazvo; Nokuda kwezvamakatonga, imi Jehovha.
9. Nokuti imi Jehovha, muri kumusoro-soro kwapasi pose; Makakwirira kupfuura vamwari vose.
10. Vengai zvakaipa, imi munoda Jehovha; Iye anochengeta mweya yavatsvene vake; Unovarwira paruoko rwawakaipa.
11. Chiedza chinodzvarirwa wakarurama, Nomufaro vane moyo yakarurama.
12. Farai munaJehovha, imi vakarurama; Vongai pakurangarira utsvene hwake.

  Psalms (97/150)