Psalms (90/150)  

1. Ishe, makanga muri ugaro hwedu Pamarudzi namarudzi.
2. Makomo asati azvarwa, Musati matongosika nyika nevhu, Kubva pakusingaperi kusvikira pakusingaperi imi muri Mwari.
3. Munodzosera munhu kuguruva; Muchiti, "Dzokai vana vavanhu."
4. Nokuti kwamuri makore ane chiuru Akangofanana nezuva razuro kana rapfuura, Senguva yokurinda yousiku.
5. Munovakukura semvura zhinji; vava sehope; Mangwanani vakaita souswa hunomera.
6. Mangwanani hunotumbuka, hunomera; Madekwana hunodzurwa, ndokusvava.
7. Nokuti tinopedzwa nokutsamwa kwenyu, Tinotambudzika nehasha dzenyu.
8. Makaisa zvakaipa zvedu pamberi penyu, Zvivi zvedu zvakavanzika pachiedza chechiso chenyu.
9. Nokuti mazuva edu ose anopfuura makatsamwa; Makore edu anopera sorungano.
10. Mazuva amakore edu anosvika makore makumi manomwe, Kana tine simba makore makumi masere; Asi kunyange achikudzwa ndiko kutambudzika nenhamo bedzi. Nokuti gare-gare aenda, nesu tabhururuka taenda.
11. Ndianiko anoziva simba rokutsamwa kwenyu, Nehasha dzenyu, kuti mutyiwe zvakafanira here?
12. Tidzidzisei kunatsoverenga mazuva edu, Kuti tizviwanire moyo wakachenjera.
13. Dzokai Jehovha; kusvikira rinhiko? Muzvidembe pamusoro pavaranda venyu.
14. Tigutsei mangwanani nengoni dzenyu; Kuti tifarise, tive nomufaro mazuva edu ose.
15. Tifadzei zvinoenzana namazuva amakatitambudza, Namakore atakaona zvakaipa.
16. Zvamakaita ngazvionekwe navaranda venyu, Nokubwinya kwenyu pamusoro pavana vavo.
17. Kunaka kwaJehovha Mwari wedu ngakuve pamusoro pedu; Mutisimbisire basa ramaoko edu; Zvirokwazvo, basa ramaoko edu murisimbise.

  Psalms (90/150)