Psalms (87/150)  

1. Nheyo dzake dziri pamakomo matsvene.
2. Jehovha anoda masuo eZiyoni Kupfuura pose panogara Jakobho.
3. Zvinhu zvakanakisa zvinotaurwa pamusoro pako, Iwe guta raMwari.
4. Rahabhi neBhabhironi ndichati vari pakati pavanondiziva; "Tarirai, Firisitia, neTire, neItiopia; Munhu uyu akazvarirwako."
5. Zvirokwazvo, pamusoro peZiyoni vachati, "Uyu nouyo vakazvarirwamo; Naiye Wokumusorosoro amene acharisimbisa."
6. Jehovha achaverenga, pakunyora kwake ndudzi, achiti, "Munhu uyu akazvarirwako."
7. Vanoimba navanotamba, vachati, "Matsime angu ose ari mauri."

  Psalms (87/150)