Psalms (83/150)  

1. Haiwa Jehovha, regai kuramba munyerere; Regai kuramba musingatauri, musanyarara Mwari.
2. Nokuti tarirai, vavengi venyu vanoita bope; Vanokuvengai vakasimudza misoro yavo.
3. Vanofunga mano kuti vanyengere vanhu venyu, Vanorangana pamusoro pavakavanzwa nemi.
4. Vakati, "Uyai, tivaparadze, varege kuzova rudzi; Kuti zita raIsiraeri rirege kuzorangarirwa."
5. Nokuti vakarangana nomoyo mumwe; Vanoita sungano kuzorwa nemi.
6. Matende aEdhomu navaIshimaeri, Moabhu navaHagari;
7. Gebhari, naAmoni, naAmareki; Firisitia pamwechete navagere Tire;
8. Asiriawo wakasangana navo; Vakabatsira vana vaRoti.
9. Muvaitire sezvamakaitira Midhiani; NaSisera, naJabhini, paRwizi Kishoni;
10. Ivo vakaparadzwa paEndori; Vakava mupfudze wapasi.
11. Itai vakuru vavo saOrebhi naZeebhi; Zvirokwazvo machinda avo ose saZebha naZarimuna;
12. Ivo vakati, "Ngatizvitorere Ugaro hwaMwari huve hwedu."
13. Mwari wangu, muvaite seguruva rinondeyeswa nemhepo; Samakoto anodzingwa nemhepo.
14. Somoto unopisa dondo, Somurazvo womoto unopisa makomo;
15. Muvateverere saizvozvo nedutu renyu remhepo, Muvavhunduse nechamupupuri chenyu.
16. Fukidzai zviso zvavo nokunyadziswa; Kuti vatsvake zita renyu, Jehovha.
17. Ngavanyadziswe, vavhunduswe nokusingaperi; Zvirokwazvo, ngavanyadziswe vafe;
18. Vazive kuti imi moga, imi munezita rinonzi Jehovha, Ndimi Wokumusorosoro kumusoro kwapasi pose.

  Psalms (83/150)