Psalms (82/150)  

1. Mwari anomira paungano yaMwari; Anotonga pakati pavamwari.
2. "Muchatonga zvisina kururama kusvikira rinhiko, Muchisanangura vanhu vakaipa?
3. Tongerai mhaka dzavarombo nenherera; Ruramisirai vanotambudzika navanoshaiwa chose.
4. Sunungurai varombo navashaiwi Varwirei paruoko rwowakaipa."
5. Havazivi, havanzwisisi; Vanofamba-famba murima; Nheyo dzose dzapasi dzinozununguka.
6. Ndakati, "Muri vamwari, Mose muri vanakomana voWokumusorosoro.
7. Kunyange zvakadaro muchafa savanhu, Muchafa somumwe wamachinda."
8. Simukai Mwari, mutongere pasi; Nokuti ndudzi dzose dzichava nhaka yenyu.

  Psalms (82/150)