Psalms (80/150)  

1. teererai nenzeve, Mufudzi waIsiraeri, Iyemi munotungamirira Josefa seboka rezvipfuwo; Imi mugere pakati pamakerubhi, penyai!
2. Mutsai simba renyu pamberi paEfuremu naBhenjamini naManase, Muuye kuzotirwira.
3. Tidzosereizve, Mwari; Penyesai chiso chenyu, isu tiponeswe.
4. Jehovha, Mwari wehondo, Muchatsamwira munyengetero wavanhu venyu kusvikira rinhiko?
5. Makavadyisa zvokudya zvemisodzi, Nokuvanwisa misodzi yakawanda kwazvo.
6. Makatiita chinhu chinoitirwa nharo navatigere navo; Vavengi vedu vanotiseka pakati pavo.
7. Tidzosereizve, Mwari wehondo; Penyesai chiso chenyu, isu
8. Makandotora muzambiringa paIjipiti; Makadzinga vahedheni, mukausima.
9. Makaugadzirira, Ukabata kwazvo, ukazadza nyika.
10. Makomo akafukidzwa nomumvuri wawo, Nemisidhari yaMwari namatavi awo.
11. Wakatandisa matavi awo kusvikira pagungwa, Namashizha awo kusvikira kuRwizi.
12. Makaputsireiko mhanda dzawo, Kuti vose vanopfuura nenzira vautanhe?
13. Nguruve yomudondo inouparadza, Mhuka dzesango dzinoudya.
14. Dodzokai henyu, Mwari wehondo, Tarirai muri kudenga, muone, muve nehanya nomuzambiringa uyu.
15. Muchengete chakasimwa noruoko rwenyu rworudyi, Nomwanakomana, wamakazvirerera.
16. Wapiswa nomoto, watemwa; Vanopera nokutuka kwechiso chenyu.
17. Ruoko rwenyu ngaruve pamusoro pomunhu woruoko rwenyu rworudyi, Pamusoro poMwanakomana womunhu, wamakazvirerera.
18. Ipapo hatingazobvi kwamuri; Tiraramisei isu, tigodana zita renyu.
19. Tidzosereizve, Jehovha Mwari wehondo; Penyesai chiso chenyu, isu tiponeswe.

  Psalms (80/150)