Psalms (79/150)  

1. Haiwa Mwari, vahedheni vakapinda panhaka yenyu; Vakasvibisa temberi yenyu tsvene; Jerusaremu vakariita dongo.
2. Zvitunha zvavaranda venyu vakazvipa shiri dzokudenga zvive zvokudya zvadzo. Uye nyama yavatsvene venyu vakaipa zvikara zvapasi.
3. Vakateura ropa ravo pose-pose paJerusaremu semvura; Vakashaiwa anovaviga.
4. Tava chinhu chinoshorwa navatigere navo, Chinhu chinozvidzwa nechinosekwa navakatipoteredza.
5. Haiwa Jehovha, mucharamba makatsamwa nokusingaperi kusvikira rinhiko? Godo renyu richapfuta somoto here?
6. Dururai hasha dzenyu pamusoro pavahedheni vasingakuziviyi, Napamusoro poushe huzhinji, husingadi zita renyu.
7. Nokuti vakapedza Jakobho, Vakaparadza ugaro hwake.
8. Musarangarira kutirova pamusoro pezvakaipa zvamadzibaba edu; Ngoni dzenyu nyoro ngadzikurumidze kusangana nesu; nokuti taneta kwazvo.
9. Tibatsirei, Mwari muponesi wedu, nokuda kwomukurumbira wezita renyu;
10. Vahedheni vacharevereiko, vachiti, "Mwari wavo aripiko?" Kutsihwa kweropa ravaranda venyu, rakateurwa, Ngakuzikanwe pakati pavahedheni pamberi pedu.
11. Kugomera kwomusungwa ngakusvike kwamuri; Noukuru hwesimba renyu chengetai vana vorufu;
12. Mutsivire vagere nesu kanomwe pachipfuva chavo. Kushora kwavakakushorai nako, imi Ishe.
13. Naizvozvo isu vanhu venyu, namakwai amafuro enyu, Tichakuvongai nokusingaperi; Ticharatidza kurumbidzwa kwenyu kumarudzi namarudzi.

  Psalms (79/150)