Psalms (72/150)  

1. Ipai mambo zvamakatonga, Mwari, Nokururama kwenyu kumwanakomana wamambo.
2. Achatongera vanhu venyu nokururama, Navarombo venyu achavaruramisira.
3. Makomo nezvikomo achavigira vanhu rugare,nezvikomo nekururama.
4. Achatongera varombo vavanhu, Achaponesa vana vavashaiwi, Nokupwanya mumanikidzi.
5. Vachakutyai kana zuva richipo, Uye kana mwedzi uchipo, kusvikira kumarudzi namarudzi.
6. Achaburuka iye semvura pauswa hwakagurirwa; Semvura inonaya ichidiridza pasi.
7. Nemisi yake akarurama achakura zvakanaka; Rugare rwakawanda ruchavapo, kusvikira mwedzi waguma.
8. Achabata ushe kubva pagungwa kusvikira pagungwa, Nokubva paRwizi kusvikira kumigumo yapasi.
9. Vagere pamarenje vachapfugama pamberi pake; Vavengi vake vachananzva guruva.
10. Madzimambo eTarishishi neezviwi achauya nezvipo; Madzimambo eShebha neSebha vachamuvigira zvipo;
11. Zvirokwazvo, madzimambo ose achawira pasi pamberi pake; Ndudzi dzose dzichamushumira.
12. Nokuti acharwira mushaiwi kana achidanidzira; Nomurombo asina mubatsiri.
13. Achanzwira nyasha murombo nomushaiwi, Achaponesa mweya yavashaiwi.
14. Achadzikunura mweya yavo pakutambudzika napakumanikidzwa; Ropa ravo richava chinhu chinokosha pamberi pake;
15. Iye achararama, achapiwa ndarama yeShebha; Vanhu vacharamba vachimunyengeterera; Vachamuvonga zuva rose.
16. Kuchava nezviyo zvizhinji pasi pamusoro pamakomo; Zvibereko zvazvo zvichavhunga seRebhanoni; Vanogara paguta vachakura souswa pasi.
17. Zita rake richavapo nokusingaperi; Zita rake richagara riripo panguva yose yokuvapo kwezuva; Vanhu vacharopafadzwa maari; Ndudzi dzose dzichati, "Anomufaro."
18. Jehovha Mwari, iye Mwari waIsiraeri, ngaarumbidzwe, Iye oga anoita zvinoshamisa.
19. Zita rake rinobwinya ngarirumbidzwe nokusingaperi; Pasi pose ngapazadzwe nokubwinya kwenyu. Ameni, Ameni.
20. Minyengetero yaDhavhidhi mwanakomana waJese yapera.

  Psalms (72/150)