Psalms (70/150)  

1. Kurumidzai, Mwari, kundirwira; Kurumidzai kundibatsira, Jehovha.
2. Ngavanyadziswe, ngavazvidzwe Ivo vanotsvaka mweya wangu; Ngavadzoserwe shure, vashovorwe Ivo vanofarira kundikuvadza.
3. Ngavadzoserwe shure nokuda kwenyadzi dzavo Ivo vanoti, "Hekani, hekani! Waro!"
4. Vose vanokutsvakai ngavafarise vave nomufaro mamuri; Vanoda kuponesa kwenyu ngavarambe vachiti, "Mwari ngaakudzwe!"
5. Asi ini ndiri murombo nomushaiwi; Kurumidzai muuye kwandiri, Mwari; Imi muri mubatsiri wangu nomurwiri wangu; Regai kunonoka, Jehovha.

  Psalms (70/150)