Psalms (68/150)  

1. Mwari ngaasimuke, vavengi vake ngavaparadzirwe; Vanomuvenga ngavatize pamberi pake.
2. Muvadzinge, sokudzingwa kwoutsi; Sokunyauka kwenamo pamoto, Saizvozvo vakaipa ngavapere pamberi paMwari.
3. Asi vakarurama ngavafare; ngavafare kwazvo pamberi paMwari; Ngavafare nokufara kukuru.
4. Imbirai Mwari, imbirai zita rake nziyo dzokurumbidza; Mumugadzirire mugwagwa wakanaka, iye anofamba nengoro napamarenje; Zita rake ndiJehovha; farai kwazvo pamberi pake.
5. Baba venherera, nomutongi wemhosva dzechirikadzi, Ndiye Mwari paugaro hwake hutsvene.
6. Vakanga vari voga, Mwari anovagarisa pamhuri; Anobudisira vasungwa kumufaro; Asi vanomumukira vanogara panyika yakaoma.
7. Mwari, panguva yamakatungamirira vanhu venyu, Panguva yokufamba kwenyu murenje;
8. Pasi pakabvunda, Kudenga-denga kwakadonha pamberi paMwari; Nairo Sinai rakabvunda pamberi paMwari, iye Mwari waIsiraeri.
9. Imi Mwari makanisa mvura zhinji, Makasimbisa nhaka yenyu panguva yokuneta kwayo.
10. Ungano yenyu yakagaramo; Imi Mwari makagadzirira varombo zvakanaka zvenyu.
11. Ishe akataura shoko, Vakadzi vakaparidza shoko vaiva
12. Madzimambo ehondo anotiza, Mukadzi akasara kumusha ndiye anogovera zvakapambwa.
13. Kana imi movata pasi pakati pamatanga amakwai, Zvakafanana namapapiro enjiva akafukidzwa nesirivha, Neminhenga yakafukidzwa nendarama tsvuku.
14. Panguva iyo waMasimbaose yaakaparadza madzimambomo, Zvakafanana nokuwa kwechando paZarimoni.
15. Gomo reBhashani igomo raMwari; Gomo reBhashani igomo refu-refu.
16. Imi makomo marefu, munogodorerei Iro gomo rakadikanwa naMwari kuti agare mariri? Jehovha achagara mariri nokusingaperi.
17. Ngoro dzaMwari dzinosvika zviuru zvina makumi maviri, zviuru zvezviuru zvamazana; Ishe ari pakati padzo, sezvaakaita paSinai, panzvimbo tsvene.
18. Makakwira kumusoro, mukatapa vatapwa venyu; Makagamuchira zvipo pakati pavanhu Zvirokwazvo pakati pavakakumukiraiwo, kuti Jehovha Mwari agare navo.
19. Ishe ngaavongwe, iye anotakura mitoro yedu zuva rimwe nerimwe, Iye Mwari muponesi wedu.
20. Mwari ndiye Mwari anotirwira; Jehovha Ishe ndiye ane nzira dzokubuda murufu.
21. Asi Mwari achatema misoro yavavengi vake, Paganda romusoro rine vhudzi romunhu anorambira pakutadza kwake.
22. Ishe akati, "Ndichavadzosa paBhashani, Ndichavadzosazve pagungwa rakadzika;
23. Kuti unyike rutsoka rwako muropa, Kuti ndimi dzembwa dzako dzive nomugove wadzo pavavengi vako."
24. Vakaona mafambiro enyu, Mwari, Mafambiro aMwari wangu, Mambo wangu, achipinda panzvimbo tsvene.
25. Vaimbi vakatungamira, varidzi vemitengeranwa vakatevera, Pakati pavasikana vakanga vachiridza makandira.
26. Rumbidzai Mwari paungano, Iye Ishe, iyemi vetsime raIsiraeri.
27. Bhenjamini muduku, mubati wavo, aripo, Namachinda aJudha navazhinji vavo, Namachinda aZebhuruni, namachinda aNafutari.
28. Mwari wako akaraira simba rake; Simbisai, Mwari, izvo zvamakatiitira.
29. Nokuda kwetemberi yenyu paJerusaremu Madzimambo achakuvigirai zvipo.
30. Tukai chikara chetsanga, Hando zhinji, nemhuru dzendudzi dzavanhu, Vazviwisire pasi petsoka nemari yesirivha; Muparadzire vanhu vanofarira kurwa.
31. Machinda achabuda Ijipiti; Itiopia ichakurumidza kutambanudza maoko ayo kuna Mwari.
32. Imbirai Mwari, imi ushe hwapasi; Imbirai Ishe nziyo dzokurumbidza.
33. Iye anotasva padenga rokudenga-denga, iro rakare nakare; Inzwai, anobudisa inzwi rake, inzwi rine simba.
34. Ipai Mwari simba; Ukuru hwake huri pamusoro paIsiraeri, Simba rake riri mumakore.
35. Imi Mwari munotyisa panzvimbo dzenyu tsvene; Mwari waIsiraeri ndiye anopa vanhu vake simba noushe. Mwari ngaavongwe.

  Psalms (68/150)