Psalms (67/150)  

1. Mwari ngaatinzwire tsitsi, atiropafadze, Ngaativhenekere nechiso chake;
2. Kuti nzira yenyu izikanwe pasi, Nokuponesa kwenyu pakati pendudzi dzose.
3. Vanhu ngavakuvongei, Mwari; Vanhu vose ngavakuvongei.
4. Ndudzi ngadzifare, ngadziimbe nomufaro; Nokuti muchatonga vanhu nokururama, Muchafambisa ndudzi pasi.
5. Vanhu ngavakuvongei Mwari; Vanhu vose ngavakuvongei.
6. Pasi pakabereka zvibereko zvapo; Mwari, iye Mwari wedu, achatiropafadza.
7. Mwari achatiropafadza; Nemigumo yose yapasi ichamutya.

  Psalms (67/150)