Psalms (62/150)  

1. Zvirokwazvo, mweya wangu unongorindira Mwari; Kwaari ndiko kunobva kuponeswa kwangu.
2. Ndiye oga dombo rangu nomuponesi wangu; Ndiye shongwe yangu yakakwirira; handingazununguswi zvikuru.
3. Muchavavarira munhu kusvikira rinhiko, Kuti mumuuraye imi mose, Sorusvingo runoda kuwa, noruzhowa runotsveyama?
4. Vanongorangana kuti vamusundire pasi abve paukuru hwake; Vanofarira nhema; Vanoropafadza nomuromo wavo, asi vanotuka mumoyo mavo.
5. Mweya wangu, rindira Mwari zvirokwazvo Nokuti ndinomutarira iye.
6. Ndiye oga dombo rangu noruponeso rwangu; Ndiye shongwe yangu yakakwirira; handingazununguswi.
7. Kuna Mwari ndiko kunokuponeswa kwangu nokukudzwa kwangu; Dombo resimba rangu noutiziro hwangu zviri kuna Mwari.
8. Vimbai naye nguva dzose, imi vanhu; Dururai moyo yenyu pamberi pake; Mwari ndiye utiziro hwedu.
9. Zvirokwazvo vanhu vasingakudzwi mweya chete, uye vanhu vanokudzwa inhema; Pakuyerwa havaremi; Vose pamwechete vakareruka kupfuura mweya.
10. Regai kuvimba nokumanikidza, Regai kuzvikudza pamusoro pokupambara; Kana fuma ichiwanda, regai kuinamatira nomoyo.
11. Mwari akataura kamwechete, Ndakazvinzwa kaviri; Kuti simba nderaMwari;
12. Netsitsiwo ndedzenyu, Ishe; Nokuti munoitira munhu mumwe nomumwe sezvaakabata.

  Psalms (62/150)