Psalms (60/150)  

1. Mwari, makatirasha, makatiparadza; Makanga makatsamwa; Haiwa, tidzorei.
2. Makabvundisa nyika; makaitsemura; Gadzirai mitswe yayo; nokuti inozununguka.
3. Makaratidza vanhu venyu zvinhu zvinorema; Makatinwisa waini inobata.
4. Makapa vanokutyai mureza, Kuti uratidzwe nokuda kwezvokwadi.
5. Kuti vadikanwi venyu varwirwe, Tiponesei noruoko rwenyu rworudyi, mutipindure.
6. Mwari akataura pautsvene hwake, achiti, "Ndichafara kwazvo; Ndichaganhura Shekemu, ndichayera mupata weSukoti.
7. Giriyadhi ndeyangu Manase ndeyangu; Efuremuwo inhawiro yomusoro wangu; Judha ndiyo tsvimbo yangu youshe.
8. Moabhu ndiwo mudziyo wangu wokushambidzira; Pamusoro peEdhomu ndipo pandichakandira shangu yangu; Iwe Firisitia, pururudza nokuda kwangu."
9. Ndianiko achandiisa muguta rakasimba? Ndianiko achandiperekedza ndiende Edhomu?
10. Hamuna kutirasha here, Mwari? Hamubudi Mwari, nehondo dzedu.
11. Tibatsirei pamudzivisi wedu; Nokuti kubatsira kwavanhu hakuna maturo.
12. Muna Mwari tichaita noumhare; Nokuti ndiye achatsikira vadzivisi vedu pasi.

  Psalms (60/150)