Psalms (58/150)  

1. Munototaura zvakarurama here, imi vane simba, Munotongera vanakomana vavanhu zvakarurama here?
2. Zvirokwazvo, mumoyo menyu munoita zvakaipa; Munoyerera vanhu pasi pose kumanikidza kwamaoko enyu.
3. Vakaipa vakava vatorwa kubva padumbu ramai; Vanotsauka vachangozvarwa, vachireva nhema.
4. Uturu hwavo hwakafanana nouturu hwenyoka; Vakafanana nechiva chisinganzwi, chinodzivira nzeve yacho;
5. Chisingateereri inzwi ren’anga, Kunyange achiimba nouchenjeri hukuru.
6. Mwari vhunai meno avo avo mumuromo mavo; Jehovha gurai meno makuru avana veshumba.
7. Ngavapwe semvura inoyerera; Kana achishumba nemiseve yake, ngaive seyakagurika.
8. Ngavafanane nehozhwa inonyakatika ichipera; Segambamwedzi romukadzi risina kuona zuva.
9. Hari dzenyu dzisati dzanzwa moto neweminzwa, Iye achadzibvisa nechamupupuri nyama igere, nomoto pamwechete.
10. Akarurama achafara kana achiona kutsiva; Achashambidza tsoka dzake muropa ravakaipa.
11. Naizvozvo vanhu vachati, "Zvirokwazvo mubayiro wowakarurama uripo; Zvirokwazvo Mwari aripo, anotonga pasi pose."

  Psalms (58/150)