Psalms (50/150)  

1. Mwari, iye Mwari, Jehovha, ndiye akataura, Akadana pasi pose kubva pakubuda kwezuva kusvikira pakuvira kwaro.
2. Mwari akapenya Ari paZiyoni, iro rakanaka-naka kwazvo.
3. Mwari wedu anouya, haangarambi anyerere; Moto unoparadza pamberi pake, Dutu guru rinomukomberedza.
4. Anodana denga kumusoro, Napasi, kuti atongere vanhu vake;
5. Unganidzirai vatsvene vangu kwandiri; Ivo vakaita sungano neni nezvibayiro.
6. Kudenga-denga kunodudzira kururama kwake; Nokuti Mwari ndiye mutongi amene.
7. "Inzwai vanhu vangu, ndichataura; Imi Isiraeri, ndichakupupurirai, Ndini Mwari, iye Mwari wenyu.
8. Handingakutukiyi pamusoro pezvibayiro zvenyu; Zvipiriso zvenyu zvinopiswa zviri pamberi pangu nguva dzose.
9. Handingatori nzombe paimba yako, Kana nhongo dzembudzi pazvirugu zvako.
10. Nokuti mhuka dzose, dziri kudondo, ndedzangu, Nemombe pamakomo ane chiuru chamazana.
11. Ndinoziva shiri dzose dzomumakomo; Mhuka dzose, dziri musango, ndedzangu.
12. Kana ndaiva nenzara, handizaikuudza iwe; Nokuti nyika ndeyangu, nezvaizere nazvo.
13. Ko ndingadya nyama yehando, Kana kunwa ropa rembudzi here?
14. Bayirai Mwari zvibayiro zvokuvonga; Uripire Wokumusorosoro mhiko dzako;
15. Udane kwandiri pazuva rokutambudzika; Ini ndichakurwira, iwe ugondirumbidza."
16. Asi kuneakaipa Jehovha anoti, "Iwe ungadudzira seiko zvandakatema, Nokureva sungano yangu nomuromo wako?
17. Zvaunovenga kurairwa, Nokurasha mashoko angu shure kwako.
18. Wakati uchiona mbavha, ukafarirana nayo, Unoshamwaridzana nemhombwe.
19. Unotendera muromo wako kureva zvakaipa, Rurimi rwako runotaura nhema.
20. Unogara uchipomera hama yako; Unoita makuhwa pamusoro pomwanakomana wamai vako.
21. Zvinhu izvi wakazviita, ndikaramba ndinyerere; Wakafunga kuti ini ndakafanana newe chose; Asi ndichakuraira, ndichirongedzera zvinhu izvi pameso ako.
22. Zvino fungai chinhu ichi, imi vokukanganwa Mwari, Ndirege kukubvamburai, mukashaiwa murwiri,
23. Munhu, anobayira chibayiro chokuvonga, unondikudza; Uye anogadzira nzira yake zvakanaka Ndichamuratidza kuponesa kwaMwari."

  Psalms (50/150)