Psalms (48/150)  

1. Jehovha mukuru, anofanira kurumbidzwa kwazvo, Muguta raMwari wedu, mugomo rake dzvene.
2. Rakanaka pakukwirira kwaro, mufaro wapasi pose, Ndizvo zvakaita gomo reZiyoni, pamativi okumusoro, Ndizvo zvakaita guta raMambo mukuru.
3. Padzimba dzaro dzamambo Mwari wakazviratidza kuti ndiye nhare.
4. Nokuti tarirai, madzimambo akaungana, Akapfuura pamwechete.
5. Vakariona, vakashamiswa; Vakavhunduka, vakakurumidza kutiza.
6. Vakabatwapo nokudedera; Nokurwadziwa, somukadzi anopona.
7. Munoputsa zvikepe zveTarishishi, Nemhepo, inobva mabvazuva.
8. Sezvatakanzwa, ndizvo zvatakaona Paguta raJehovha wehondo, iro guta raMwari wedu; Mwari acharisimbisa nokusingaperi.
9. Takafunga unyoro hwenyu, Mwari, Mukati metemberi yenyu.
10. Sezvakaita zita renyu, Mwari, Ndizvo zvakaitawo kurumbidzwa kwenyu kusvikira kumigumo yapasi pose; Ruoko rwenyu rworudyi ruzere nokururama.
11. Gomo reZiyoni ngarifare, Vakunda vaJudha ngavafare kwazvo, Nokuda kwezvamakatonga.
12. Poteredzai Ziyoni, mupote naro, Muverenge shongwe dzaro.
13. Cherekedzai zvakanaka nhare dzaro, Fambai pakati pedzimba dzaro dzamambo; Kuti muzoudza vazukuru venyu vanotevera.
14. Nokuti Mwari ndiye Mwari wedu nokusingaperi-peri; Iye achava muperekedzi wedu kusvikira pakufa.

  Psalms (48/150)