Psalms (47/150)  

1. Uchirai, imi vanhu vose! Pururudzai kuna Mwari nenzwi romufaro mukuru!
2. Nokuti Jehovha wokumusoro-soro anotyisa; Ndiye Mambo mukuru panyika yose.
3. Ndiye anotikundisa ndudzi dzavanhu, Nendudzi pasi petsoka dzedu.
4. Ndiye anotitsaurira nhaka yedu, Iyo fuma yaJakobho waanoda.
5. Mwari akwira nokudanidzira, Jehovha nokurira kwehwamanda.
6. Imbirai Mwari nziyo dzokurumbidza, muimbirei nziyo dzokurumbidza; Imbirai Mambo wedu nziyo dzokurumbidza, muimbirei nziyo dzokurumbidza.
7. Nokuti Mwari ndiye Mambo wapasi pose; Muimbirei rwiyo rwakanaka rwokumurumbidza.
8. Mwari anobata ushe hwavahedheni; Mwari agere pachigaro chake chitsvene choushe.
9. Machinda avanhu aungana pamwechete navanhu vaMwari waAbhurahamu; Nokuti nhovo dzapasi pose ndedzaMwari; Ndiye mukuru-kuru kwazvo.

  Psalms (47/150)