Psalms (43/150)  

1. Nditongerei Mwari, mundireverere pamhosva yangu parudzi rusina tsitsi; Ndirwirei pamunhu anonyengera asina kururama.
2. Nokuti ndimi Mwari simba rangu; mandirasireiko? Ndinofambireiko ndichichema nokuda kwokumanikidza kwomuvengi?
3. Tumai chiedza chenyu nezvokwadi yenyu; zvinditungamirire; Zvindisvitse kugomo renyu dzvene, Nokutabhenakeri dzenyu.
4. Ipapo ndichasvika kuaritari yaMwari, Kuna Mwari, iye mufaro wangu mukuru; Ndichakurumbidzai nembira, imi Mwari, Mwari wangu.
5. Unosuwireiko, mweya wangu? Unoshaiwa rugare neiko mukati mangu? Tarira kuna Mwari; nokuti ndichazomurumbidza hangu, Iye muponesi wechiso changu, naMwari wangu.

  Psalms (43/150)