Psalms (33/150)  

1. Farisai munaJehovha, imi vakarurama; Kurumbidza kwakafanira vakarurama.
2. Vongai Jehovha nembira; Muimbirei nziyo dzokurumbidza nomutengeranwa une hungiso dzine gumi.
3. Muimbirei rwiyo rutsva; Ridzai zvakanaka nokuridza kukuru.
4. Nokuti shoko raJehovha rakarurama, Anoita zvose nokutendeka.
5. Iye anoda kururama nokururamisa; Nyika izere nounyoro hwaJehovha.
6. Kudenga-denga kwakaitwa neshoko raJehovha, Uye hondo dzose dzoko nokufema kwomuromo wake.
7. Anounganidza mvura zhinji yegungwa pamwechete somurwi; Anochengeta mvura zhinji dzakadzika mumatura.
8. Nyika yose ngaitye Jehovha; Vose vagere panyika ngavadedere pamberi pake.
9. Nokuti iye akataura, zvikaitika; Akaraira, zvikamira zvikasimba.
10. Jehovha anoparadza zano ravahedheni; Mifungo yendudzi dzavanhu anoishaisa simba.
11. Zano raJehovha rakasimba nokusingaperi, Nendangariro dzomoyo wake kusvikira kundudzi dzose.
12. Rwakakomborerwa rudzi rwakaita Jehovha Mwari warwo; Rudzi rwaakatsaura kuva nhaka yake.
13. Jehovha anotarira ari kudenga; Anoona vanakomana vose vavanhu;
14. Anotarira ari ipapo paagere Achiona vanhu vose vagere panyika.
15. Iye anoumba moyo yavo vose, Anocherekedza mabasa avo ose
16. Hapana mambo anoponeswa nokuwanda kwehondo; Mhare hairwirwi nesimba guru.
17. Bhiza haribatsiri pakukunda; Harigoni kurwira nesimba raro guru.
18. Tarirai, ziso raJehovha rinotarira vanomutya, Ivo, vanorindira tsitsi dzake;
19. Kurwira mweya wavo parufu, Nokuvararamisa panguva yenzara.
20. Mweya yedu yakarindira Jehovha; Ndiye mubatsiri wedu nenhovo yedu.
21. Nokuti moyo yedu ichafara kwazvo maari, Zvatakavimba nezita rake dzvene.
22. Tsitsi dzenyu ngadzive nesu, Jehovha, Sezvatakakurindirai.

  Psalms (33/150)