Psalms (29/150)  

1. Ipai, Jehovha, imi vanakomana vaMwari, Ipai Jehovha kudzo nesimba.
2. Ipai Jehovha kudzo yakafanirwa nezita rake; Namatai kuna Jehovha nenguvo tsvene.
3. inzwi raJehovha riri pamusoro pemvura zhinji; Mwari wokubwinya unotinhira, Iye Jehovha ari pamusoro pemvura zhinji-zhinji,
4. inzwi raJehovha rine simba; inzwi raJehovha rizere noumambo.
5. inzwi raJehovha rinovhuna misidhari; Zvirokwazvo, Jehovha anovhunanya misidhari yeRebhanoni.
6. Anoipemberesa semhuru; Iro Rebhanoni neSirioni semhuru yenyati.
7. inzwi raJehovha rinopamura mirazvo yomoto.
8. inzwi raJehovha rinodederesa renje; Jehovha anodederesa renje reKadheshi.
9. inzwi raJehovha rinoberekesa nondo, Rinosvuura miti yamatondo; Nomutemberi yake zvose zvinoti, "Kubwinya."
10. Jehovha akagara pachigaro choushe paboporodzi remvura; Zvirokwazvo, Jehovha anogara ari mambo nokusingaperi.
11. Jehovha achapa vanhu vake simba; Jehovha acharopafadza vanhu vake norugare.

  Psalms (29/150)