Psalms (24/150)  

1. Nyika ndeyaJehovha, nokuzara kwayo; Nyika yose navageremo.
2. Nokuti wakaiteya pamusoro pamakungwa, Nokuisimbisa pamusoro penzizi.
3. Ndiani angakwira mugomo raJehovha? Ndiani ungamira panzvimbo yake tsvene?
4. Uyo anamaoko akachena, nomoyo wakanaka kwazvo; Asingasimudziri moyo wake kune zvisina maturo, Neasina kupika nhema.
5. Iye achapiwa mukomborero naJehovha, Nokururamiswa naMwari muponesi wake.
6. Urwu ndirwo rudzi rwavanomutsvaka, Vanotsvaka chiso chenyu, imi Mwari waJakobho.
7. Simudzai misoro yenyu, imi masuo; Musimudzwe imi, magonhi akare-kare; Kuti Mambo wokubwinya apinde.
8. Ndianiko iye Mambo wokubwinya? Ndiye Jehovha ane simba noumhare, Iye Jehovha anoumhare pakurwa.
9. Simudzai misoro yenyu, imi masuo; Muisimudze, imi magonhi akare-kare; Kuti Mambo wokubwinya apinde.
10. Ndianiko uyu Mambo wokubwinya? Jehovha wehondo, Ndiye Mambo wokubwinya.

  Psalms (24/150)