Psalms (21/150)  

1. Mambo uchafara nesimba renyu, Jehovha; Achafarira kuponesa kwenyu zvikuru sei!
2. Makamupa zvakadikanwa nomoyo wake, Hamuna kuramba kukumbira kwemiromo yake.
3. Nokuti munomuchingura nemikomborero yezvakanaka; Munodzika korona yendarama yakaisvonaka pamusoro wake.
4. Akakumbira upenyu kwamuri, mukamupa ihwo; Namazuva mazhinji nokusingaperi-peri.
5. Kurumbidzwa kwake kukuru nokuda kwokuponesa kwenyu, Makaisa pamusoro pake kukudzwa noumambo.
6. Nokuti munomukomborera zvikuru nokusingaperi; Munomufadza nomufaro pamberi penyu.
7. Nokuti mambo anovimba naJehovha, Nounyoro hwoWokumusorosoro haangazunguswi.
8. Ruoko rwenyu ruchawana vavengi venyu vose; Ruoko rwenyu rworudyi ruchawana vose vanokuvengai.
9. Muchavaita sevira romoto nenguva yokutsamwa kwenyu. Jehovha achavamedza nehasha dzake, Moto uchavaparadza.
10. Muchaparadza zvibereko zvavo panyika, Navana vavo pakati pavana vavanhu.
11. Nokuti vakafunga kukuitirai zvakaipa; vakafunga zano rakaipa, asi havagoni kuzviita.
12. Nokuti muchavafuratidza, Muchagadzira ungiso dzouta hwenyu kuvapfura pazviso zvavo.
13. Simukai Jehovha, nesimba renyu; Naizvozvo tichaimba nokukudza chikuriri chenyu.

  Psalms (21/150)