Psalms (20/150)  

1. Jehovha ngaakupindure nomusi wokutambudzika; Zita raMwari waJakobho ngarikuise pakakwirira;
2. Ngaakutumire rubatsiro runobva panzvimbo tsvene, Akutsigire nesimba rinobva Ziyoni.
3. Ngaarangarire zvipiriso zvako zvose, Agamuchire zvibayiro zvako zvinopiswa;
4. Ngaakupe zvinodikanwa nomoyo wako, Ngaaite sezvawakafunga.
5. Tichafara kwazvo nokukunda kwenyu, Tichasimudza mireza yedu nezita raMwari wedu; Jehovha ngaaite zvose zvawakakumbira.
6. Zvino ndinoziva kuti Jehovha anoponesa muzodziwa wake; Achamupindura ari kudenga kwake kutsvene Nesimba roruoko rwake rworudyi, rinoponesa.
7. Vamwe vanovimba nengoro, vamwe namabhiza; Asi isu tichareva zita raJehovha Mwari wedu.
8. Ivo vakotamiswa, vawira pasi; Asi isu tasimuka, timire zvakanaka.
9. Ponesai, Jehovha; Mambo ngaatipindure kana tichidana.

  Psalms (20/150)