Psalms (150/150)    

1. Hareruya! Rumbidzai Jehovha panzvimbo yake tsvene; Murumbidzei mudenga rakaitwa nesimba rake,
2. Murumbidzei nokuda kwezvaakaita nesimba rake; Murumbidzei zvakafanira ukuru-kuru hwake.
3. Murumbidzei nemitengeranwa nembira.
4. Murumbidzei nengoma nokutamba; Murumbidzei nohudimbwa nenyere.
5. Murumbidzei namakandira anorira kwazvo; Murumbidzei namakandira anorira zvakanaka.
6. Zvinhu zvose zvinofema, ngazvirumbidze Jehovha. Hareruya!

  Psalms (150/150)