Psalms (148/150)  

1. Hareruya! Rumbidzai Jehovha, imi muri kudenga; Murumbidzei panzvimbo dzokumusoro.
2. Murumbidzei imi vatumwa vake vose; Murumbidzei imi hondo dzake dzose.
3. Murumbidzei imi zuva Murumbidzei imi nyeredzi dzose dzinovhenekera.
4. Murumbidzei imi kudenga kwokudenga-denga, Newe mvura zhinji, iri kumusoro kwokudenga-denga.
5. Ngazvirumbidze zita raJehovha; Nokuti iye akaraira, zvikasikwa.
6. Akazvisimbisawo nokusingaperi-peri; Akatema chirevo chisingafaniri kudarikwa.
7. Rumbidzai Jehovha imi vapasi, Imi zvikara zvegungwa, nezviri makadzika;
8. Moto nechimvuramabwe, chando noutsi; Dutu guru, rinoita zvaakareva;
9. Makomo nezvikomo zvose; Miti inobereka nemisidhari yose;
10. Mhuka, nezvipfuwo zvose; Zvinokambaira neshiri dzinobhururuka;
11. Madzimambo apasi nendudzi dzose dzavanhu; Machinda navatongi vose vapasi;
12. Majaya nemhandara; Vatana navana;
13. Ngavarumbidze zita raJehovha; Nokuti zita rake roga rakakurumbira; Umambo hwake huri kumusoro kwapasi nokudenga.
14. Akasimudza runyanga rwavanhu vake, Kuti arumbidzwe navatsvene vake vose; Naivo vana vaIsiraeri, ivo vanhu vari pedo naye. Hareruya!

  Psalms (148/150)