Psalms (147/150)  

1. Hareruya. Nokuti zvakanaka kuti Mwari wedu aimbirwe nziyo dzokurumbidza; Zvinofadza, uye kurumbidza kwakafanira.
2. Jehovha anovaka Jerusaremu; Anounganidza vakadzingwa vaIsiraeri.
3. Anoporesa vane moyo yakaputsika, Anosunga mavanga avo.
4. Anotara kuwanda kwenyeredzi; Anodzipa dzose mazita adzo.
5. Ishe wedu mukuru, anesimba guru; Njere dzake hadziperi.
6. Jehovha anobatsira vanyoro;
7. Imbirai Jehovha muchimuvonga, Imbirai Mwari wedu nziyo dzokurumbidza nembira;
8. Iye anofukidza denga namakore, Anogadzirira pasi mvura, Anomeresa uswa pamakomo.
9. Anopa zvipfuwo zvokudya zvazvo, Navana vamakunguvo, anochema.
10. Haafadzwi nesimba rebhiza; Haafariri makumbo omurume.
11. Jehovha anofara navanomutya, Navanotarira ngoni dzake.
12. Rumbidza Jehovha, iwe Jerusaremu; Rumbidza Mwari wako, iwe Ziyoni.
13. Nokuti wakasimbisa mazariro amasuo ako; Akaropafadza vana vako mukati mako.
14. Anoisa rugare panyika yako; Anokugutisa nezviyo zvakaisvonaka.
15. Anotuma mirairo yake panyika; Shoko rake rinomhanya kwazvo.
16. Anopa vanhu chando samakushe amakwai, Anoparadzira chando samadota.
17. Anokanda chimvuramabwe chake sezvimedu; Ndianiko angamira pachando chake?
18. Anotuma shoko rake, ndokuzvinyausa; Anovhuvhutisa mhepo yake mvura ndokuyerera.
19. Anozivisa Jakobho shoko rake, Nalsiraeri mitemo yake nezvaakatonga.
20. Haana kutongoitira rumwe rudzi saizvozvo; Kana zviri zvaakatonga, havana kuzviziva. Hareruya!

  Psalms (147/150)